Thông tin Đề tài

Tên đề tài Điều tra, nghiên cứu xây dựng hồ sơ cho 50 đảo (có diện tích >1km2) trong hệ thống đảo ven bờ Bắc Bộ về vị thế, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và các dạng tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học và Công nghệ biển (VAST06)
Họ và tên TS. Uông Đình Khanh
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Có được bộ hồ sơ đầy đủ về vị thế, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và các dạng tài nguyên của 50  đảo ven bờ Bắc Bộ phục vụ phát triển kinh tế biển, an ninh quốc phòng và thực thi Luật biển Việt Nam.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học
- Bộ hồ sơ về vị thế, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và các dạng tài nguyên của 50 đảo (bản mô tả và các bản đồ chuyên đề kèm theo) được sắp xếp dưới dạng cơ sở dữ liệu số, lưu trữ trên đĩa CD.
- Báo cáo tổng hợp của đề tài
- Bài báo phản ánh kết quả nghiên cứu của đề tài: 03 bài (02 bài đăng trên Tạp chí các Khoa học về Trái đất, 01 bài đăng trong Tuyển tập Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 8)
- Đào tạo cán bộ: 02 ( 01 thạc sĩ và 01 nghiên cứu sinh)

Về ứng dụng
- Đối với lĩnh vực khoa học liên quan: kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu quí cho các ngành khoa học liên quan tham khảo.
- Đối với sự phát triển kinh tế-xã hội: kết quả của đề tài là cơ sở khoa học quan trọng cho công tác qui hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ giữ vững chủ quyền an ninh biển đảo các tỉnh ven biển Bắc Bộ Việt Nam.

Những đóng góp mới

- Lần đầu tiên bộ hồ sơ của 50 đảo (có diện tích>1km2) ven bờ Bắc Bộ về vị thế, điều kiện tự nhiên, kinh tế -xã hội và các dạng tài nguyên được thành lập và có nội dung thông tin khá đồng bộ. Nhiều số liệu được cập nhập mới.
- Số liệu diện tích 50 đảo là các số liệu mới được đề tài tiến hành đo thực tế trên các bản đồ địa hình 1/25.000, 1/10.000
- Tài nguyên vị thế và đánh giá tài nguyên vị thế của từng đảo cho các mục đích phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh được thể hiện trong hồ sơ.
- Những vấn đề môi trường và tai biến thiên nhiên ( xói lở, xâm nhập mặn, cạn kiệt nguồn nước, ô nhiễm không khí, nước…), đa dạng sinh học suy giảm; các dạng thiên tai ( bão, lốc, hạn, rét…) cũng được đề cập cho từng đảo.
- Nêu các nhận định chung về đảo, về những đặc thù, lợi thế, những cơ hội và cả những thách thức đối với đảo trong giai đoạn phát triển sau này.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố ( liệt kê)
1. Lê Đức An, Uông Đình Khanh, Bùi Quang Dũng, Nguyễn Thị Hương, 2013. Nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với các đảo ven bờ - lấy thí dụ đảo Cô Tô. T/c CKHvTĐ, 4(T.35)/2013, 294-300, Hà Nội.
2. Uông Đình Khanh, Lê Đức An, Tống Phúc Tuấn, Trần Thị Hằng Nga, Bùi Quang Dũng, Nguyễn Thị Hương, 2013. Khái quát về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 50 đảo ven bờ Bắc Bộ Việt Nam (có diện tích từ 1km2 trở lên). T/c CKHvTĐ, 4 (T.35)/2013, tr.318-326, Hà Nội.
3. Lê Đức An, Uông Đình Khanh, Tống Phúc Tuấn, Bùi Quang Dũng, Nguyễn Thị Hương, 2014. Tài nguyên vị thế các đảo ven bờ Bắc Bộ. Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 8, trang 25-34. NXB Đại học TP. Hồ Chí Minh.

- Các sản phẩm cụ thể ( mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):

  • Bộ hồ sơ về vị thế, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và các dạng tài nguyên của 50 đảo (bản mô tả và các bản đồ chuyên đề kèm theo) được sắp xếp dưới dạng cơ sở dữ liệu số, lưu trữ trên đĩa CD.
  • Báo cáo tổng hợp của đề tài phản ánh đầy đủ các kết quả nghiên cứu, có cơ sở khoa học, phương pháp luận chặt chẽ.
  • 03 bài báo

- Các sản phẩm khác
Đào tạo 01 thạc sĩ và 01 nghiên cứu sinh:
1.Thạc sĩ: Nguyễn Thị Hương – Viện Địa lý, đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ
2.NCS. Trần Hoàng Tâm – Đại học Khoa học-Đại học Thái Nguyên, đang tiến hành thực hiện.

Một số hình ảnh của đề tài:

36.2015

36.20151

Địa chỉ ứng dụng

Sau khi được sự đồng thuận và sự chỉ đạo của Viện HL KH&CNVN, kết quả của đề tài được chuyển giao cho Trung tâm Thông tin tư liệu Biển - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ cho công tác lưu trữ và cung cấp thông tin. Kết quả đề tài cũng được bàn giao cho tỉnh Quảng Ninh, Tp.Hải Phòng phục vụ cho công tác qui hoạch, phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng, di dân ra đảo nhằm giữ vững chủ quyền biển đảo Việt Nam