Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tìm hiểu cấu trúc, một số tính năng kỹ thuật chính của khung vệ tinh Proteus và khả năng ứng dụng cho vệ tinh VNREDSat-2 (Mã số: VAST.CTG.06/15)
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Vũ trụ
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên TS. Phạm Minh Tuấn
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2015
Tổng kinh phí 251,900 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài
  • Nắm vững các luận cứ khoa học, công nghệ trong công tác đánh giá, đề xuất lựa chọn khung vệ tinh phù hợp với các yêu cầu nhiệm vụ của VNREDSat-2.
  • Nghiên cứu, tìm hiểu cấu trúc, chức năng, hiệu năng và khả năng vận hành của khung vệ tinh Proteus. Đánh giá độ phù hợp của khung vệ tinh Proteus với nhiệm vụ của vệ tinh VNREDSat-2.
Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:

  • Nghiên cứu tổng quan về nhiệm vụ, đặc điểm, quỹ đạo vận hành và các phân hệ trên khung vệ tinh Proteus.
  • Nghiên cứu về các thiết bị viễn thám tương thích với khung vệ tinh Proteus và giao tiếp giữa thiết bị và khung vệ tinh.

Về ứng dụng thực tiễn:

  • Phân tích các thông số, thiết kế của khung vệ tinh Proteus và đánh giá mức độ phù hợp của khung vệ tinh này cho nhiệm vụ VNREDSat-2.
  • Lựa chọn Payload quang học phù hợp với hoạt động, vận hành của khung vệ tinh Proteus và nhiệm vụ VNREDSat-2.
Sản phẩm đề tài
  • Báo cáo tổng hợp và phân tích về thiết kế, chức năng, nhiệm vụ của khung vệ tinh Proteus và các phân hệ trên khung vệ tinh Proteus.
  • Báo cáo phân tích, đánh giá về khả năng sử dụng khung vệ tinh Proteus cho hệ thống VNREDSat-2.