Thông tin Đề tài

Tên đề tài Quan hệ tộc người và chiến lược xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong phát triển bền vững Tây Nguyên (Mã số: TN3/ X05)
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 3
Họ và tên PGS.TS. Phạm Quang Hoan
Thời gian thực hiện 01/01/2012 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 2500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng quan hệ tộc người và các yếu tố tác động đến quan hệ tộc người và khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên, đúc rút các bài học kinh nghiệm, đề xuất và luận giải quan điểm, định hướng và các giải pháp đối với chính sách dân tộc nhằm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong phát triển bền vững Tây Nguyên và các tỉnh trong vùng giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn 2030.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: Đề tài đã luận giải làm rõ cơ sở lý luận về quan hệ tộc người và khối đại đoàn kết dân tộc từ góc nhìn nhiều chiều cạnh và theo quan điểm phát triển bền vững.

Về ứng dụng: Cung cấp cơ sở khoa học góp phần vào việc đổi mới chính sách dân tộc để quản lý hiệu quả các quan hệ tộc người và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên.

Những đóng góp mới

Đây là công trình nghiên cứu có hệ thống, chuyên sâu đầu tiên đã tập trung phân tích làm rõ hiện trạng, xu hướng và những yếu tố có tác động đến các mối quan hệ tộc người cơ bản và khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên từ Đổi mới đến nay. Trên cơ sở đó, đưa ra 10 bài học kinh nghiệm và đề xuất một số quan điểm chỉ đạo cùng các giải pháp then chốt cả ở cấp vĩ mô và vi mô nhằm quản lý các quan hệ tộc người và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong phát triển bền vững Tây Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.  

Sản phẩm đề tài

Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài

Báo cáo tóm tắt và kiến nghị

10 bài báo đã công bố trên các tạp chí chuyên ngành

  1. Lý Hành Sơn, Đôi nét về động thái tôn giáo ở tỉnh Đắk Nông hiện nay, Tạp chí Dân tộc học, 2013, Số 3, Tr. 3-13.
  2. Trần Hồng Hạnh, Di cư và quan hệ dân tộc ở Tây Nguyên, Tạp chí Dân tộc học, 2014, Số 5, Tr. 15-27.
  3. Đặng Thị Hoa, Đổi mới hệ thống chính trị cơ sở nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nguyên, 2014, Tạp chí Giáo dục lý luận, Số 219, Tr. 156-158, 162.
  4. Phạm Quang Hoan, Quan hệ tộc người ở Tây Nguyên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 2014, Số 1, Tr. 83-92.
  5. Phạm Quang Hoan, Trần Hồng Thu, Quản lý quan hệ tộc người củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, 2014, Số 5, Tr. 3-11.
  6. Nguyễn Văn Minh, Ảnh hưởng của tôn giáo đến quan hệ dân tộc và phát triển bền vững ở Tây Nguyên hiện nay, Tạp chí Phát triển bền vững vùng, Số 3, Tr. 65-78.
  7. Lý Hành Sơn, Di dân tự do và vấn đề ổn định dân cư dân tộc ở tỉnh Đắk Nông hiện nay, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, 2014, Số 5, Tr. 12-20.
  8. Trần Hồng Hạnh, Thực trạng và tác động của việc sử dụng đất đai đến quan hệ dân tộc ở Tây Nguyên hiện nay, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 2015, Số 8, Tr. 71-80.
  9. Pham Quang Hoan, Ethnic Relations in the Central Highlands during the Period of Industrialization, Modernization and International Intergration, Vietnam Social Sciences, 2014, No2, Tr. 32-40.
  10. Pham Quang Hoan, Tran Hong Thu, Managing Ethnic Minority Relation and Consolidating Ethnic Minority Unity Bloc in the Central Highlands today, 2015, No2, Tr. 38-50.