Thông tin Đề tài

Tên đề tài Đặc điểm địa hóa, địa niên đại và thành phần đồng vị của ganitoid phần Tây bắc khối nâng Phan Si Pan
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên ThS. Trần Việt Anh
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2015
Tổng kinh phí 300.000.000 đồng
Xếp loại Kém
Mục tiêu đề tài
  • Nghiên cứu đặc điểm địa hóa, địa niên đại các kiểu granitoit khác nhau ở phần tây bắc khối nâng Phan Si Pan. Trên cơ sở các nghiên cứu về thành phần vật chất, kiến tạo và cấu trúc khu vực, phân chia các kiểu granitoid phần Tây Bắc khối nâng Phan Si Pan.
  • Làm sáng tỏ nguồn gốc và điều kiện thành tạo của các kiểu granit khác nhau có mặt tại khu vực nghiên cứu.
  • Góp phần lý giải mô hình kiến tạo địa động lực của khối nâng Phan Si Pan và điều kiện địa động lực mà trong đó các granitoit được hình thành.
Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:

  • Phân chia các biến loại đá magma hiện diện trên phần Tây Bắc đới nâng Phan Si Pan bao gồm: các đá granit á kiềm Mường Hum tuổi permi; granit kiềm vôi kiểu Phan Si Pan với đặc trưng cao nguyên tố trường lực mạnh (Nb, Ta, Zr, Hf) có tuổi Permi; granit phức hệ Yê Yên Sun có đặc trưng thấp các nguyên tố trường lực mạnh (Nb, Ta, Zr, Hf) tuổi Kainozoi.
  • Nghiên cứu đặc điểm đồng vị cặp Rb-Sr trong các granit kể trên
  • Nghiên cứu phân bố không gian và các yếu tố khống chế các hoạt động magma phần Tây Bắc khối nâng Phan Si Pan
Những đóng góp mới

Về đặc điểm đồng vị và nguồn gốc hình thành: Những nghiên cứu mới về cặp đồng vị Rb-Sr và các nguyên tố hiếm của đề tài về granit phần Tây Bắc Phan Si Pan dựa trên các tài liệu nghiên cứu trước đây cho thấy granit tuổi Permi Phan Si Pan được hình thành do nóng cháy vật chất vỏ có tham gia của thành phần manti. Các granit Kainozoi được hình thành dưới phản ứng mạnh mẽ của manti và vỏ dưới dưới quá trình kết tinh phân đoạn.

Phân bố không gian: Lần đầu tiên, đề tài sử dụng tài liệu phân tích ảnh viễn tham kết hợp với tài liệu địa chất, cho thấy, ranh giới các hoạt động magma phần Tây Bắc khối nâng Phan Si Pan được khống chế bằng các đứt gãy kiến tọa chính.

Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố: Phân chia ranh giới các hoạt động magma phần Tây Bắc khối nâng Phan Si Pan trên cơ sở sử dụng các tài liệu địa chất và viễn thám.