Thông tin Đề tài

Tên đề tài Điều tra, nghiên cứu và đánh giá tác động của khai thác khoáng sản đến kinh tế - xã hội, đề xuất các giải pháp quản lý khai thác hợp lý tài nguyên khoáng sản phục vụ phát triển ổn định và bền vững khu vực phía Tây tỉnh Nghệ An
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên TS. Lê Văn Hương
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2015
Tổng kinh phí 550.000.000 đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài
 • Có được đánh giá ban đầu về thực trạng khai thác khoáng sản và nghiên cứu đánh giá tác động của việc khai thác khoáng sản đến kinh tế - xã hội khu vực phía Tây tỉnh Nghệ An
 • Đề xuất giải pháp quản lý khai thác hợp lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường khu vực phía Tây Nghệ An.
Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: Dự án phân tích được thực trạng hoạt động khai thác thiếc, đá xây dựng, đá ốp lát tại Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Anh Sơn. Đánh giá được những tác động tích cực và tiêu cực của hoạt động khai thác này đối với cộng đồng dân cư địa phương.

Về ứng dụng: Dự án cung cấp những cơ sở khoa học cập nhật mới nhất để tham khảo sử dụng trong việc đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường và cấp phép cho khai thác khoáng sản ở Nghệ An.

Những đóng góp mới
 • Làm rõ hiện trạng khai thác khoáng sản và những tác động của nó tới cộng đồng dân cư địa phương ở Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Anh Sơn
 • Bước đầu đề xuất được các giải pháp quản lý khai thác hợp lý tài nguyên khoáng sản phục vụ phát triển ổn định và bền vững khu vực phía Tây tỉnh Nghệ An.
Sản phẩm đề tài
 • 01 Báo cáo xử lý, phân tích kết quả điều tra xã hội học
 • 33 báo cáo chuyên đề
 • 01 báo cáo về cơ sở dữ liệu
 • Cơ sở dữ liệu: Bản đồ hiện trạng khai thác khoáng sản 03 huyện Anh Sơn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, kết quả điều tra phiếu
 • Báo cáo tổng kết đề tài
 • Các bài báo đã công bố: 01
Địa chỉ ứng dụng

Các kết quả nghiên cứu của dự án sẽ áp dụng:

 • Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An
 • Các Viện nghiên cứu, trường Địa học tham khảo kết quả dự án phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu.