Thông tin Đề tài

Tên đề tài Ứng dụng quy trình giảm thiểu tác động của nhựa phế thải tới môi trường bằng biện pháp tái sử dụng chúng thành vật liệu sử dụng trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên TS. Nguyễn Quang Huy
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2015
Tổng kinh phí 1.000 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát: Có được quy trình giảm thiểu tác động của nhựa phế thải tới môi trường bằng công nghệ tái chế chúng thành sản phẩm có ích trong nông, lâm nghiệp và xây dựng mô hình ứng dụng.

Mục tiêu cụ thể: Xây dựng quy trình công nghệ tái sử dụng nhựa phế thải thành sản phẩm bầu ươm cây giống có khả năng phân hủy sinh học quy mô 20kg/giờ. Sản xuất 100kg sản phẩm bầu ươm cây giống và xây dựng 03 mô hình ứng dụng sản phẩm để ươm giống cho một số loại cây.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:

 • Bầu ươm cây tự hủy: kích thước 13x15 cm, độ dày 35-40μm, thời gian tự hủy 4-6 tháng, độ bền kéo đứt 20,41-22,01 MPa, độ giãn dài khi đứt 617,46-691,76%, độ bền nén 100–110 MPa, độ bền uốn 110-120 MPa, khối lượng riêng 1,10 – 1,20 g/cm3, độ ẩm 0,23-0,49%
 • 01 báo cáo tổng thuật tài liệu của đề tài
 • 03 tập số liệu điều tra, khảo sát các biện pháp quản lý nhựa phế thải tại một số tỉnh, thành phố phía Bắc
 • 01 qui trình công nghệ xử lý, tái chế nhựa phế thải thành bầu ươm cây giống phân hủy sinh học công suất 30kg/h
 • 03 mô hình sử dụng bầu ươm cây tự hủy để ươm 3 loài cây giống với quy mô 11.000 bầu ươm/loài (thông giống, bạch đàn giống và keo giống)
 • 03 báo cáo kết quả xây dựng mô hình sử dụng bầu ươm cây giống tự hủy để ươm giống cho 3 loài cây giống (thông giống, bạch đàn giống và keo giống).

Về ứng dụng:

 • Giấy nhận xét kết quả thực hiện mô hình sử dụng bầu ươm cây tự hủy để ươm 3 loài cây giống của Công ty TNHH MTV Việt Thế
 • Giấy nhận xét kết quả trồng cây sử dụng bầu ươm tự hủy ngoài hiện trường Công ty tư nhân Nga Họa.
Những đóng góp mới

Xây dựng được quy trình công nghệ tái sử dụng nhựa phế thải thành sản phẩm bầu ươm cây giống có khả năng tự hủy, góp phần vào các giải pháp khoa học công nghệ nhằm bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố:

 • Nguyen Quang Huy, Pham Thi Thu Trang, Nguyen Van Khoi, Nguyen Thanh Tung, Vu Tien Thang, Nguyen Lien Phuong, “Effect of pro-oxidant on the thermo- oxidative degradation of polyethylene films containing recycled material”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Vol.53 (3A), 241-246, 2015.
 • Nguyen Quang Huy, Pham Thi Thu Trang, Nguyen Lien Phuong, Nguyen Van Khoi, Nguyen Thanh Tung, “Effect of pro-oxidant on the thermal- oxidative degradation of cassava starch filled polyethylene”, Tạp chí Hóa học T.53 (6e1,2), 361-365, 2015.

Các sản phẩm cụ thể:

 • Mẫu bầu ươm tự hủy lưu tại Phòng Vật liệu Polyme - Viện Hóa học
 • Hồ sơ đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở bao gồm: báo cáo tổng hợp, hồ sơ nhiệm vụ, các sản phẩm về công trình công bố và đào tạo được lưu giữ tại Viện Hóa học

Các sản phẩm khác: Đào tạo 01 học viên cao học theo Quyết định số 4773/QĐ-KHTN ngày 11/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học KHTN – ĐHQG Hà Nội (bảo vệ tháng 2 năm 2016).

Địa chỉ ứng dụng
 • Công ty TNHH MTV Việt Thế: Tản Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội
 • Công ty tư nhân Nga Họa: khu 2 thị trấn An Châu, Sơn Động, Bắc Giang.