Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xác định đồng thời As(III), As(V), Monomethylarsonic (MMA) và Dimethylarsonic (DMA) trong nước giếng khoan và nước tiểu bằng HPLC-ICP-MS ở một số địa phương
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Môi trường
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Môi trường và Năng lượng (VAST07)
Họ và tên ThS. Phạm Hải Long
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 500.000.00 đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Xây dựng phương pháp phân tích "Xác định đồng thời As(III), As(V), Monomethylarsonic (MMA) và Dimethylarsonic (DMA) trong nước giếng khoan và nước tiểu bằng HPLC-ICP-MS ở một số địa phương".

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:

 • Kết nối thành công hai thiết bị phân tích hiện đại là HPLC và ICP-MS, xây dựng quy trình phân tích đồng thời bốn dạng Asen vô cơ và hữu cơ thường tồn tại trong tự nhiên.
 • Đăng 03 bài báo trên các tạp chí quốc tế, trong nước và hội thảo trong nước (01 bài báo đăng trong tạp chí quốc tế, 01 bài báo đăng trong tạp chí trong nước và 01 bài báo đăng trong hội thảo trong nước).
 • Đào tạo 01 thạc sỹ và 04 cử nhân.

Về ứng dụng: Phân tích bốn dạng asen trong 200 mẫu nước ngầm và 200 mẫu nước tiểu của người tại hai xã Chuyên Ngoại và Duy Tiên tỉnh Hà Nam.

Những đóng góp mới
 • Đào tạo cán bộ có kỹ năng cao trong phân tích mẫu chuyên ngành
 • Góp phần trong nghiên cứu, phát triển khoa học kỹ thuật trong nước
 • Góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn trong sử dụng nước, tạo niềm tin cho cộng đồng để góp phần ổn định kinh tế xã hội
Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố (liệt kê):

Bài báo đăng trong tạp chí trong nước: 01

 • Phạm Hải Long, Trần Văn Cường. Xác định đồng thời As (III), As(V), Monomethylarsonic(MMA) và Dimethylarsonic (DMA) trong nước giếng khoan bằng HPLC-ICP-MS tại xã Chuyên Ngoại và Châu Giang, huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam, Tạp chí Hóa lý và sinh học, 20, 4, 317-324 (2015).

Báo cáo đăng trong hội thảo trong nước: 01

 • Trần Văn Cường, Phạm Hải Long, Nguyễn Thị Huệ. Quy trình Xác định đồng thời As (III), As(V), Monomethylarsonic(MMA) và Dimethylarsonic (DMA) trong nước tiểu bằng HPLC-ICP-MS, Tuyển tập báo cáo Hội thảo” Thanh niên Viện Công nghệ môi trường với nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” (19-25) tháng 10. 2015.

Bài báo đăng trong tạp chí báo quốc tế: 01

 • Pham Hai Long, Nguyen Thi Hue, Tran Van Cuong, Nguyen Manh Ha, Nguyen Hoang Tung, Tu Binh Minh. Arsenic and other trace elements in groundwater and human urine in Ha Nam province, the Northern Vietnam: contamination characteristics and risk assessment, Environmental Geochemistry and Health (đã được phản biện và sẽ chấp nhận đăng sau khi chỉnh sửa theo ý kiến của phản biện)

Các sản phẩm khác: 02 quy trình

 • Quy trình Xác định đồng thời As (III), As(V), Monomethylarsonic(MMA) và Dimethylarsonic (DMA) trong nước giếng khoan bằng HPLC-ICP-MS.
 • Quy trình Xác định đồng thời As (III), As(V), Monomethylarsonic(MMA) và Dimethylarsonic (DMA) trong nước tiểu của người bằng HPLC-ICP-MS.
Khu vực nghiên cứu

17 Pham Hai Long Ha NamVị trí lấy mẫu nước giếng khoan tại xã Chuyên Ngoại và xã Châu Giang huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam