Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu khả năng sử dụng dolomit chất lượng thấp ở khu vực Hà Nam và Ninh Bình trong sản xuất vật liệu không nung
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học trái đất (VAST05)
Họ và tên ThS. Nguyễn Ánh Dương
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2015
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài
 • Làm rõ các đặc tính công nghệ và khả năng sử dụng dolomit chất lượng thấp (phong hóa, bở rời) ở khu vực Hà Nam và Ninh Bình cho sản xuất vật liệu không nung.
 • Đề xuất quy trình công nghệ sản xuất vật liệu không nung từ dolomit Hà Nam, Ninh Bình.
Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:

 • Đã công bố 02 bài báo khoa học trên tạp chí khoa học chuyên ngành.
 • Kết quả nghiên cứu thành phần vật chất và đặc tính kỹ thuật của đá dolomit phong hóa vỡ vụn cho thấy:
  • Các thành tạo đá dolomit vỡ vụn khu vực Hà Nam và Ninh Bình có thành phần chủ yếu là khoáng vật dolomit (68-98%), hàm lượng canxit phổ biến 3-25%, ít khoáng vật sét. Thành phần hóa học được xác định bằng phương pháp XRF gồm: MgO dao động 12.90 - 20.08%, hàm lượng CaO 30.82-39.16%.
  • Đá dolomit vỡ vụn khu vực nghiên cứu có độ hoạt tính từ 44.59 -67.32mgCaO/g.dolomit. Đây là nguồn nguyên liệu khoáng hoạt tính phù hợp để sản xuất gạch không nung theo kiểu “dolomit + vôi”.

Về ứng dụng:

 • Từ nguồn nguyên liệu là dolomit hoạt tính khu vực Hà Nam và Ninh Bình với tỷ lệ phối trộn tối ưu tỉ lệ (%) giữa Dolomit : Vôi : Cát là 75:10:15, đề tài đã sản xuất thử nghiệm gạch xây dựng không nung với cường độ kháng nén 59kG/cm2 (theo TCVN 6477:2011) hay 98kG/cm2 (theo TCVN2118: 1994), cường độ kháng uốn 22kG/cm2, khối lượng thể tích 1.63-1.89g/cm3, độ hút nước 13-14%.
 • Đề tài đã đề xuất quy trình công nghệ sản xuất gạch không nung từ dolomit phong hóa có hoạt tính có tính khả thi cao.
Những đóng góp mới

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần xác lập thêm nguồn nguyên liệu hoạt tính phù hợp cho sản xuất vật liệu xây dựng không nung. Và đề xuất được quy trình công nghệ thích hợp để sản xuất gạch không nung từ nguồn nguyên liệu này.

Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố (liệt kê):

 • Dolomit và khả năng sử dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng không nung. Tạp chí Địa chất, Loạt A. Số 350, 3-4/2015, tr44-49.
 • Đá dolomit hoạt tính khu vực Hà Nam và đặc tính kỹ thuật của gạch không nung làm từ nguyên liệu này. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Số 12-(218), tr34-36.

Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): 80 viên gạch không nung là từ dolomit khu vực nghiên cứu với kích thước (200x100x55mm), đạt tiêu chuẩn gạch xây dựng (TCVN6477:2011 hoặc TCVN 2118:1994) với cường độ kháng nén 59kG/cm2, kháng uốn 22kG/cm2. Mẫu hiện lưu giữ tại Viện Địa chất.

Địa chỉ ứng dụng

Nên có phương án phổ biến công nghệ và sản xuất thử nghiệm tại địa phương có nguồn dolomit hoạt tính dồi dào như: Hà Nam, Ninh Bình…