Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ Viễn thám – GIS trong công tác cảnh báo và phòng chống cháy rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Vũ trụ
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên ThS. Đinh Ngọc Đạt
Thời gian thực hiện 01/01/2012 - 01/01/2013
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Kém
Mục tiêu đề tài
  • Đào tạo và triển khai được các phần mềm Viễn thám – GIS mã nguồn mở tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ phục vụ công tác quản lý rừng.
  • Xây dựng được công cụ cảnh báo cháy rừng dựa trên nền tảng công nghệ Viễn thám – GIS mã nguồn mở.
  • Chuyển giao và triển khai được công cụ cảnh báo cháy rừng tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ.
  • Nâng cao được nhận thức của người dân trong công tác phòng chống cháy rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Kết quả chính của đề tài
  • Về khoa học: Hiệu chỉnh mô hình dự báo nguy cơ rủi ro cháy rừng FWI theo điều kiện tự nhiên Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ
  • Về ứng dụng: Sản phẩm được chuyển giao và ứng dụng tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ phục vụ công tác phòng chống cháy rừng
Những đóng góp mới
  • Thành lập bản đồ lớp phủ rừng VQG Xuân Sơn năm 2000 và 2012
  • Hiệu chỉnh thành công mô hình FWI phù hợp với điều kiện tự nhiên của VQG Xuân Sơn
  • Đây là công cụ hỗ trợ công tác phòng chống cháy rừng đầu tiên tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ
Sản phẩm đề tài
STTTên sản phẩmYêu cầu khoa học cần đạt
1Báo cáo nghiên cứu mô hình FWI và khả năng ứng dụng mô hình cho Vườn Quốc gia Xuân Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ Báo cáo chi tiết mô hình FWI và khả năng ứng dụng mô hình cho Vườn Quốc gia Xuân Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ được hội đồng thông qua 
2Quy trình thành lập bản đồ lớp phủ từ ảnh viễn thám có độ phân giải cao SPOT5  Quy trình thành lập bản đồ lớp phủ từ ảnh viễn thám có độ phân giải cao, ảnh SPOT5 và bản đồ lớp phủ tỉ lệ 1:5000 
3Bộ bản đồ chuyên đề từ ảnh MODIS Các bản đồ chuyên đề  LC, H2O Vapor, NDVI, LST tỉ lệ 1:100000 
4Bảng trọng số tham số khả năng cháy Bản in trên giấy A4, Báo cáo xây dựng bảng trọng số cho từng tham số ảnh hưởng đến khả năng cháy 
5Phần mềm phân tích số liệu và tự động xây dựng bản đồ dự báo và cảnh báo cháy rừng Chạy trên nền tảng hệ điều hành mã nguồn mở, ứng dụng được trong điều kiện Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ 
6Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thông tin địa lý và viễn thám mã nguồn mở, tiếng Việt Sử dụng được với điều kiện Vườn Quốc Gia và làm tài liệu tham khảo cho cán bộ nghiên cứu và sinh viên 
7Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm phân tích số liệu và tự động xây dựng bản đồ dự báo và cảnh báo cháy rừng, tiếng Việt Sử dụng được với điều kiện Vườn Quốc Gia và làm tài liệu tham khảo cho cán bộ nghiên cứu và sinh viên 
8

Ảnh vệ tinh SPOT
Ảnh vệ tinh MODIS

Bản in ảnh SPOT trên giấy và định dạng số tỉ lệ 1:25000
Bản in ảnh MODIS trên giấy và định dạng số tỉ lệ 1:100000

9Báo cáo tổng hợp Tổng hợp các nội dung thực hiện của đề tài 
Địa chỉ ứng dụng

Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ