Thông tin Đề tài

Tên đề tài Đánh giá mức độ suy thoái môi trường tự nhiên do khai thác đá xây dựng tập trung, nghiên cứu đề xuất các giải pháp khắc phục giảm thiểu và xây dựng mô hình sử dụng đất, phục hồi môi trường sinh thái khi đóng cửa mỏ
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ KHCN về bảo vệ môi trường
Họ và tên ThS. Dương Văn Nam
Thời gian thực hiện 01/01/2011 - 01/01/2015
Tổng kinh phí 700.000.000 đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài
 • Xác định những vấn đề môi trường tự nhiên cấp bách do khai thác đá xây dựng tập trung và đề xuất các giải pháp khắc phục/giảm thiểu.
 • Xây dựng 01 mô hình lý thuyết sử dụng đất và phục hồi môi trường sinh thái, cảnh quan thích hợp, khả thi đối với mỏ đá đã đóng cửa.
Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:

 • Đề tài đã đánh giá thực trạng các công nghệ được áp dụng trong khai thác chế biến đá xây dựng tập trung. Phần lớn các mỏ đá được khai thác ở phần dương các điểm lộ thiên, với các dạng công nghệ truyền thống, thủ công kết hợp cơ giới.
 • Kết quả nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, suy thoái môi trường.
 • Đã xây dựng 01 mô hình lý thuyết cải tạo, phục hồi môi trường đối với mỏ Khe Đá Bạc tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Về ứng dụng: Mô hình cải tạo, phục hồi môi trường được xây dựng cho mỏ đá Khe Đá Bạc có thể được ứng dụng để áp dụng đối với các khu mỏ có điều kiện tương tự.

Những đóng góp mới
 • Góp phần trong công tác quản lý, giảm thiểu/khắc phục ô nhiễm môi trường do khai thác đá.
 • Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.
Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố:

 • Dương Văn Nam, Phan Văn Trường, Lê Anh Đức “Tác động môi trường trong khai thác, chế biến đá xây dựng khu vực tỉnh Hà Tĩnh”. Tạp chí Công nghiệp Mỏ số 3- 2015, trang 92-96.
 • Phan Văn Trường, Dương Văn Nam “Chất lượng nước dưới đất vùng ven biển Hà Tĩnh và khả năng khai thác sử dụng”. Tạp chí Địa chất. Giấy chấp nhận đăng.
 • Dương Văn Nam, Phan Văn Trường, Nguyễn Đức Núi “Tác động môi trường chính do khai thác đá vôi trắng tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và các biện pháp giảm thiểu”. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị KHCN Tuyển khoáng Toàn quốc lần IV, trang 469.
 • Phan Văn Trường, Dương Văn Nam, Lê Anh Đức “Chất lượng nước mặt, nước dưới đất các khu vực khai thác, chế biến khoáng sản vùng ven biển Hà Tĩnh”. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị KHCN Tuyển khoáng Toàn quốc lần IV, trang 510.

Các sản phẩm cụ thể:

 • Dữ liệu cơ sở hiện trạng khai thác, chế biến và mức độ suy thoái môi trường tự nhiên trong các khu khai thác đá xây dựng tập trung vùng nghiên cứu và các biện pháp khắc phục giảm thiểu.
 • 01 Mô hình lý thuyết cải tạo, phục hồi môi trường đối với khu mỏ Khe Đá Bạc, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.
Địa chỉ ứng dụng
 • Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến đá.
 • Các cơ quan quản lý trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường như Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), các Sở TNMT.