Thông tin Đề tài

Tên đề tài Vấn đề quản l‎ý và sử dụng đất đai ở Tây Nguyên
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 3
Họ và tên TS. Vũ Tuấn Anh
Thời gian thực hiện 01/01/2012 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 2.210.000.000 đồng (Hai tỷ hai trăm mười triệu đồng)
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài
 1. Xác định và đánh giá những đặc điểm và các yếu tố tác động tới vấn đề quản lý và sử dụng đất đai ở Tây Nguyên trong thời kỳ hiện đại, đặc biệt từ 1986 đến nay
 2. Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất đai ở Tây Nguyên từ năm 1986 đến nay theo quan điểm phát triển bền vững. Rút ra những bài học kinh nghiệm về quản lý, sử dung đất đai ở Tây Nguyên.
 3. Đề xuất và luận giải quan điểm, định hướng và các giải pháp về thể chế quản lý đất đai và nâng cao hiệu quả sử dụng, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên đất đai trong phát triển bền vững giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030.
Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:

 1. Xác định và đánh giá những đặc điểm và các yếu tố tác động tới vấn đề quản lý và sử dụng đất đai ở Tây Nguyên trong thời kỳ hiện đại, đặc biệt từ 1986 đến nay.
 2. Phân tích và đánh giá tiến trình lịch sử thay đổi thể chế quản lý đất đai ở Tây Nguyên.
 3. Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất đai ở Tây Nguyên từ năm 1986 đến nay theo quan điểm phát triển bền vững.

Về ứng dụng:

 1. Rút ra những bài học kinh nghiệm về quản lý, sử dung đất đai ở Tây Nguyên.
 2. Đề xuất một số giải pháp về thể chế quản lý đất đai và nâng cao hiệu quả sử dụng, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên đất đai ở Việt Nam nói chung và đặc biệt ở Tây Nguyên.
Những đóng góp mới
 1. Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất đai ở Tây Nguyên từ năm 1986 đến nay theo quan điểm phát triển bền vững.
 2. Rút ra những bài học kinh nghiệm về quản lý, sử dụng đất đai ở Tây Nguyên.
 3. Đề xuất một số giải pháp về thể chế quản lý đất đai và nâng cao hiệu quả sử dụng, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên đất đai ở Việt Nam nói chung và đặc biệt ở Tây Nguyên.
Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố:

 1. Vũ Tuấn Anh, “Quy hoạch sử dụng đất nhằm phòng tránh và giảm nhẹ lũ lụt và hạn hán ở Tây Nguyên”. Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn, số 3/2013 (Tháng 12/2013).
 2. Vũ Tuấn Anh, “Về một số chính sách quản lý sử dụng đất đai ở Tây Nguyên”. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 1/2014 (Tháng 1/2014).
 3. Vũ Tuấn Anh, “Mấy vấn đề về đổi mới quản lý nhà nước đối với đất đai ở Tây Nguyên”. Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên, số 1/2014 (Tháng 3/2014).

Sách chuyên khảo: “Quản lý và sử dụng đất đai ở Tây Nguyên”. Nhà xuất bản Khoa học xã hội. Hà Nội 2015. (đang in)