Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng mô hình sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh hữu ích để xử lý mùi trong chuồng trại chăn nuôi gia cầm
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Môi trường
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình môi trường quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường
Họ và tên PGS.TS. Tăng Thị Chính
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2015
Tổng kinh phí 800 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài
  • Hoàn thiện qui trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật hữu ích Sagi Bio-1 bổ sung vào chất lót chuồng nuôi gia cầm có tác dụng phân hủy nhanh, giảm phát sinh mùi hôi thối và tăng thời gian sử dụng chất lót chuồng nuôi gia cầm.
  • Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh hữu ích để xử lý mùi trong chuồng trại chăn nuôi gia cầm nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
  • Chế phẩm có tác dụng giảm giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí trong khu vực chăn nuôi (nồng độ của khí NH3 và H2S đạt tiêu chuẩn ngành tiêu chuẩn theo QCVN 01-15/2010 /BNNPTNT về chăn nuôi gia cầm– Bộ NNPTNT) và ức chế được 60% mật độ của 1 số vi sinh vật gây bệnh (Salmonella, E.coli) trong chất lót chuồng nuôi gia cầm, làm tăng khả năng phòng chống bệnh cho gia cầm.
Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:

  • Đã tuyển chọn được bộ chủng giống vi sinh vật đề sản xuất chế phẩn Sagi Bio-1 gồm 2 chủng vi khuẩn Bacillus subtilis, 1 chủng vi khuẩn Lactobacillus brevis, 1 chủng xạ khuẩn Streptomyces hygroscopicus, 1 chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae để sản xuất chế phẩm vi sinh Sagi Bio-1.
  • Đã xây dựng được quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật Sagi Bio-1 với công suất 150lit/mẻ, mật độ các chủng vsv hữu ích đạt ≥ 108CFU/ml.
  • Đã xây dựng được qui trình sử dụng chế phẩm vi sinh Sagi Bio-1 để bổ sung vào chất lót chuồng nuôi gia cầm. Qui trình đơn giản dễ thực hiện phù hợp với điều kiện chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ của nông dân Việt Nam.
  • Đã triển khai 02 mô hình sử dụng chế phẩm vi sinh Sagi Bio-1 để xử lý chất lót chuồng nuôi gà cho các chuồng nuôi gà đang đẻ và cho chuồng nuôi gà hậu bị. Kết quả thu được đã cho thấy, chế phẩm có tác dụng giảm sự phát sinh mùi hôi thối trong chuồng nuôi, nồng độ khí NH3 và H2S luôn đạt thấp hơn so với nồng độ cho phép theo QCVN01-15/2010/ BNNPTNT., mật độ của cac nhóm vi sinh vật gây bệnh như E.coli, Salmonella và nấm mốc luôn tồn tại ở mức thấp hơn so với chuồng nuôi không sử dụng chế phẩm Sagi Bio1 từ 102 – 104 CFU/g.
  • Quy trình sử dụng chế phẩm vi sinh Sagi Bio-1 đơn giản phù hợp, tăng thời gian sử dụng chất lót chuồng nuôi gia cầm từ 1-2 tháng lên 5-6 tháng và tiết kiệm được 50% lượng chất lót chuồng cần sử dụng, giảm nhân công dọn chuồng, tăng tỷ lệ gà đẻ trứng, giảm tỷ lệ gà chết, giảm lượng thuốc thú y và tiết kiệm nhân công chăm sóc gia cầm. Tăng thu nhập cho hộ chăn nuôi.

Về ứng dụng: Ứng dụng xử lý 10 hộ chăn nuôi gà với qui mô khác nhau tại huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Những đóng góp mới

Chế phẩm vi sinh Sagi Bio-1 ngoài tác dụng phân hủy chất thải hữu cơ còn có tác dụng ức chế và tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh trong chất thải chăn nuôi gia cầm, hạn chế sự phát tán của các vi sinh vật gây bệnh vào môi trường. Góp phần bảo vệ môi trường và sản xuất nông nghiệp bền vững Việt Nam.

Sản phẩm đề tài

Báo cáo tống kết nhiệm vụ

Địa chỉ ứng dụng

Các hộ chăn nuôi gà tại huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc và các địa phương khác trong toàn quốc.