Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu điều kiện khí hậu, khí hậu nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng tránh thiên tai vùng Tây Nguyên
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 3
Họ và tên TS. Hoàng Đức Cường
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 5.800,0 tr.đ
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài
 1. Đánh giá được các điều kiện khí hậu, khí hậu nông nghiệp, đặc biệt là các yếu tố thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên;
 2. Xây dựng bộ bản đồ khí hậu, khí hậu nông nghiệp vùng Tây Nguyên;
 3. Xây dựng được hệ thống phân tích, cung cấp thông tin khí hậu, khí hậu nông nghiệp (bao gồm cả quy trình phân tích dữ liệu khí hậu, khí hậu nông nghiệp) phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng tránh thiên tai vùng Tây Nguyên;
 4. Đề xuất được các giải pháp phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý để phát triển nông nghiệp bền vững vùng Tây Nguyên.
Kết quả chính của đề tài
 • Về khoa học: Các bản đồ khí hậu, khí hậu nông nghiệp và phân vùng khí hậu, khí hậu nông nghiệp được xây dựng bằng công nghệ viễn thám và GIS là một bước tiến mới về ứng dụng kỹ thuật cao đối với công tác phát triển khoa học công nghệ ở trong nước, từng bước tiếp cận với công nghệ hiện đại ở trên thế giới.
 • Về ứng dụng: Cung cấp cơ sở dữ liệu về đặc điểm khí hậu, khí hậu nông nghiệp và tập bản đồ khí hậu, bản đồ phân vùng khí hậu nông nghiệp ở Tây Nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng tránh thiên tai trên khu vực Tây Nguyên.
Những đóng góp mới
 • Xây dựng sơ đồ phân vùng khí hậu nông nghiệp Tây Nguyên bằng công nghệ viễn thám và GIS.
 • Các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với cây lúa, ngô và cà phê.
Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố (liệt kê):

 1. Đánh giá xu thế biến đổi khí hậu Tây Nguyên, Tạp chí KHCNVN, 2013.
 2. Sự thiếu hụt lượng mưa tháng 5 ở Tây Nguyên khi có ElNino và vai trò của vận tải ẩm, Tạp chí KKTTV, số 644, 2014.
 3. Nghiên cứu phân vùng khí hậu Tây Nguyên, Tạp chí KTTV, số 647, 2014.
 4. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám giám sát hạn hán ở Tây Nguyên, Tạp chí KHTN&MT, số 04, 2014.

Các sản phẩm cụ thể:

 1. Bộ số liệu khí hậu, khí hậu nông nghiệp vùng Tây Nguyên;
 2. Báo cáo đánh giá các điều kiện khí hậu, khí hậu nông nghiệp, vùng Tây Nguyên;
 3. Bộ bản đồ khí hậu, khí hậu nông nghiệp vùng Tây Nguyên;
 4. Các giải pháp phục vụ quy hoạch sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý vùng Tây Nguyên;
 5. Hệ thống phân tích, cung cấp thông tin khí hậu, khí hậu nông nghiệp, vùng Tây Nguyên;
 6. Báo cáo tổng kết đề tài