Thông tin Đề tài

Tên đề tài Hoàn thiện và ứng dụng công nghệ bảo tồn tinh dịch, thụ tinh nhân tạo chó để phát triển đàn chó nghiệp vụ có chất lượng cao phục vụ công tác an ninh, quốc phòng
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ sinh học (VAST02)
Họ và tên TS. Đỗ Văn Thu
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 2000 triệu đồng (hai tỷ đồng)
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Bảo tồn tinh dịch chó ở dạng đông lạnh và pha loãng
- Thụ tinh nhân tạo cho chó để tăng khả năng sinh sản, bảo tồn và phát triển đàn chó nghiệp vụ có chất lượng cao phục vụ công tác an ninh, quốc phòng.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Thu thập có hệ thống về một số đặc điểm sinh học tinh dịch và các yếu tố ảnh hưởng lên chất lượng tinh dịnh của một số giống chó nghiệp vụ của ngành Công an. Với kết quả thu được đã đánh giá và tuyển chọn được chó đực có phẩm chất tinh dịch tốt phục vụ cho công tác nhân giống.
+ Hoàn thiện quy trình bảo tồn tinh dịch chó pha loãng ở 50C. Đã sản xuất 1000 liều tinh pha loãng. Tinh pha loãng bảo tồn sau 72 giờ đủ tiêu chuẩn phối giống (hoạt lực tinh trùng ≥60%).
+ Hoàn thiện công nghệ đông lạnh tinh dịch một số giống chó nghiệp vụ. Sản xuất và bảo tồn được 1175 liều tinh đông lạnh cọng rạ (trong đó 900 liều tinh chó đông lạnh cọng rạ có hoạt lực tinh trùng sau đông lạnh - giải đông 35 - 50%; 275 liều có hoạt lực tinh trùng sau đông lạnh - giải đông 30 - 35% ). Tinh chó đông lạnh có chất lượng ổn định trong thời gian bảo tồn ở nitơ lỏng -1960C
+ Hoàn thiện quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo chó sử dụng tinh đông lạnh bảo tồn ở -1960C. Tỷ lệ thụ thai đạt 68,8%, số chó con sinh ra là 80 con.
+ Hoàn thiện quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo chó sử dụng tinh pha loãng bảo tồn ở 50C. Tỷ lệ thụ thai đạt 76,5%, số chó con sinh ra 91 con.
- Về ứng dụng:
+ Tuyển chọn được chó đực giống phục vụ cho nhân giống tại C69.
+ Ứng dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho chó bằng tinh đông lạnh cọng rạ và tinh pha loãng để phát triểm đàn chó và bảo tồn nguồn gen một số giống chó nghiệp vụ có phẩm giống tốt tại cục cảnh sát quản lý huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ(C69) - Bộ Công an.

Những đóng góp mới

Số liệu khoa học về sinh học tinh dịch chó nghiệp vụ.
Hoàn thiện và ứng dụng được quy trình công nghệ đông lạnh cọng rạ tinh chó nghiệp vụ; quy trình pha loãng tinh dịch chó nghiệp vụ; và quy trình TTNT cho chó sử dụng tinh chó pha loãng và tinh chó đông lạnh cọng rạ.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
01 bài báo:
(Đỗ Văn Thu, Đoàn Việt Bình, Lê Thị Huệ, Trần Xuân Khôi, Võ Thị Ninh (2013), Nghiên cứu ảnh hưởng của Glycerol và ethylene glycol lên chất lượng tinh chó đông lạnh bảo tồn ở -196oC. Kỷ yếu hội nghị sinh học toàn quốc 2013, quyển 1: 917 – 922.)
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
01 đơn đăng kí GPHI được chấp nhận.
(Số 61032/QĐ-SHTT, ngày 14/10/2014 của Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ KHCN về việc chấp nhận đơn hợp lệ).
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
+ 1175 liều tinh đông lạnh cọng rạ (trong đó 900 liều tinh chó đông lạnh cọng rạ có hoạt lực tinh trùng sau đông lạnh - giải đông 35 - 50%; 275 liều có hoạt lực tinh trùng sau đông lạnh - giải đông 30 - 35%). Hiện đang lưu giữ tại phòng SHTBSS – Viện Công nghệ sinh học
+ 1000 liều tinh pha loãng có hoạt lực tinh trùng ≥60%.
+ 171 chó con sinh ra do thụ tinh nhân tạo bằng tinh đông lạnh và tinh pha loãng
- Các sản phẩm khác (nếu có)
Đào tạo 01 kỹ sư, 01 thạc sỹ, 01 nghiên cứu sinh

Một số hình ảnh ghi lại quá nghiên cứu của đề tài

13dovanthu

13dovanthu1

13dovanthu2

Các giống chó nghiên cứu

13dovanthu3

Chuẩn bị môi trường

 13dovanthu4

Giải đông và kiểm tra chất lượng tinh đông lạnh

Địa chỉ ứng dụng

Cục cảnh sát quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ (c69) – Bộ công an