Thông tin Đề tài

Tên đề tài Điều tra nghiên cứu và đánh giá tác động của tai biến thiên nhiên tới sinh kế của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng núi tỉnh Lào Cai và đề xuất giải pháp phát triển sinh kế bền vững
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý
Thuộc Danh mục đề tài Dự án điều tra cơ bản
Họ và tên ThS. Đào Thị Lưu
Thời gian thực hiện 01/01/2012 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 800 000 000 đồng
Xếp loại Kém
Mục tiêu đề tài

Có được đánh giá ban đầu về thực trạng sinh kế và tác động của tai biến thiên nhiên đến sinh kế của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: Đề tài phân tích được thực trạng sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai. Đánh giá được các tai biến thiên nhiên (cháy rừng; lũ ống, lũ quét và trượt lở; rét đậm; rét hại) tới sinh kế của đồng bào các DTTS tỉnh Lào Cai.
- Về ứng dụng: Các giải pháp đề xuất tổng thể sẽ giúp cho tỉnh Lào Cai chủ động phòng tránh và giảm thiểu các thiệt hại do các tai biến thiên nhiên gây ra, làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định Chiến lược phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai của địa phương ứng với Chiến lược phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai Quốc gia. Làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định phát triển kinh tế mang tính bền vững trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, tạo sự chuyển biến về chất và chiều sâu công tác dân tộc ở nước ta.

Những đóng góp mới

- Đánh giá được thực trạng sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai
- Cơ bản bước đầu đề xuất định hướng được các giải pháp giảm thiểu các thiệt hại do các tai biến thiên nhiên gây ra đối với các đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai.

Sản phẩm đề tài

- Báo cáo xử lý, phân tích kết quả điều tra
- 44 báo cáo chuyên đề
- 01 báo cáo về cơ sở dữ liệu
- CSDL của 05 bản đồ: Dân cư dân tộc; Hiện trạng nghèo; cháy rừng; lũ ống, lũ quét và trượt lở; rét đậm rét hại.
- Báo cáo tổng kết đề tài
- 01 bài báo

Một số hình ảnh của đề tài

4daothiluu

4daothiluu1

4daothiluu2

4daothiluu3

4daothiluu4

Địa chỉ ứng dụng

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
- Các sở Tài nguyên môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai.
- Các Viện nghiên cứu, trường đại học tham khảo kết quả đề tài phục vụ đào tạo và nghiên cứu cho các khu vực khác nhau.