Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu bản chất hoàn lưu ven đảo tại một số đảo tiền tiêu trên vịnh Bắc Bộ phục vụ bảo vệ môi trường, sinh thái và phát triển bền vững
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học và Công nghệ biển (VAST06)
Họ và tên ThS. Trần Anh Tú
Thời gian thực hiện 01/01/2012 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Kém
Mục tiêu đề tài

- Có được hiểu biết về bản chất hoàn lưu ven đảo và các nhân tố hình thành tại một số đảo tiền tiêu trên vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ và Cồn Cỏ).
- Đánh giá được vai trò của tiểu hoàn lưu ven đảo đối với môi trường, sinh thái và hoạt động dân sinh, kinh tế khu vực đảo; đề xuất các giải pháp ứng xử nhằm phát triển bền vững.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
Bộ tư liệu thu thập, điều tra và số liệu phân tích về điều kiện tự nhiên, các yếu tố môi trường, hệ sinh thái tiêu biểu, chất lượng nước và trầm tích
Kết quả mô phỏng hoàn lưu, lan truyền chất ô nhiễm
Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển bền vững môi trường các đảo tiền tiêu
- Về ứng dụng:
Các kết quả nghiên cứu của đề tài làm cơ sở cho các đơn vị quản lý chủ động đối phó với các diễn biến ô nhiễm môi trường nước (tràn dầu, hóa chất); kiểm soát nguy cơ ô nhiễm nước trong tương lai của các đảo tiền tiêu Việt Nam.

Những đóng góp mới

- Định hướng tiếp cận khoa học về tài nguyên vị thế, chủ quyền quốc gia.
- Tài nguyên và môi trường ven biển các đảo tiền tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là lĩnh vực du lịch sinh thái và an ninh quốc phòng.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
1) Trần Anh Tú, Lê Đức Cường, 2014. Mô phỏng một số kịch bản tràn dầu khu vực đảo Cồn Cỏ. Tạp chí khoa học và công nghệ biển; số 2/2014
2) Phạm Hải An, Trần Anh Tú, 2014. Mô phỏng bản chất hoàn lưu ven đảo Bạch Long Vĩ bằng mô hình toán học. Tạp chí khoa học và công nghệ biển; số 2/2014
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): CD ROM; Bộ báo cáo tổng kết và 10 báo cáo chuyên đề; 02 bài báo.

Một số hình ảnh đề tài

94trananhtu

94trananhtu1

94trananhtu2