Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của các baculovirus gây nhiễm sâu hại phổ biến trên rau ở khu vực phía nam Việt Nam
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh học Nhiệt đới
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ sinh học (VAST02)
Họ và tên TS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Thời gian thực hiện 01/01/2012 - 01/01/2013
Tổng kinh phí 500.000.000 VNĐ
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Xác định tính đa dạng di truyền của các baculovirus gây nhiễm sâu hại phổ biến trên rau ở khu vực phía nam Việt Nam

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Đề tài đã thu thập được 35 mẫu baculovirus trên sâu hại rau ở phía Nam Việt Nam và đã xác định được mối quan hệ di truyền cũng như xác định được phân nhóm của nhóm bacculovirus của Việt Nam bằng phương pháp sinh học phân tử.
+ Kết quả nghiên cứu của đề tài là nguồn tài liệu quan trọng cho các nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực baculovirus.
+ Đề tài đào tạo được cán bộ có trình độ thực nghiệm cao trong lĩnh vực nghiên cứu tế bào và virus học hiện đại.
- Về ứng dụng:
+ Có thể ứng dụng trong việc tạo ra baculovirus biến đổi gene có khả năng diệt côn trùng nhanh và phổ gây bệnh rộng hơn trong phòng trừ sinh học sâu bệnh hại cây trồng.
+ Có thể ứng dụng trong sản xuất thuốc trừ sâu NPV có phổ ký chủ rộng hơn so với thuốc trừ sâu NPV đã và đang được sử dụng hiện nay.

Những đóng góp mới

- Lần đầu tiên tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã xác định được mối quan hệ di truyền cũng như xác định được phân nhóm của nhóm bacculovirus gây nhiễm sâu hại ở khu vực phía Nam Việt Nam.
- Xây dựng được cây phát sinh loài cuả nhóm baculovirus gây nhiễm sâu hại ở khu vực phía Nam Việt Nam.
- Đề tài bổ sung bộ sưu tập mẫu gồm 35 mẫu baculovirus trên sâu hại rau ở phía Nam Việt Nam và có thể sử dụng trong nghiên cứu và đào tạo.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
+ 2 bài đăng trong tạp chí trong nước: 1 trong tạp chí Sinh học và 1 trong Báo cáo khoa học “Hội nghị côn trùng học Quốc gia lần thứ 8”
10.1. “Đánh giá tính đa dạng di truyền của baculovirus gây nhiễm sâu hại trên rau ở một số khu vực phía nam Việt Nam” (Tạp chí Sinh học, số 35(4): 424-428, 2013).
10.2. Sử dụng kỹ thuật sinh học phân tử để xác định tính đa dạng di truyền của baculovirus ở khu vực phía nam Việt Nam” (Báo cáo khoa học “Hội nghị côn trùng học Quốc gia lần thứ 8”, p. 254 – 260).
+ 1 bài đăng trong tạp chí quốc tế: Open Journal of Genetics (OJGEN)
10.3. “Phylogenetic analysis of baculovirus isolates from diseased insects in Southern Vietnam” (Open Journal of Genetics (OJGEN), 2014 (4): 378 – 384).

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
+ Các mẫu virus tiêu chuẩn được định danh với các thông số về đặc trưng sinh học và genome virus.
+ Các phân lập baculovirus gây bệnh cho sâu hại trên rau ở các địa điểm khác nhau khắp khu vực phía nam Việt Nam.
+ Bản đồ enzyme giới hạn của các phân lập virus.
+ Các đặc trưng cơ bản về sinh hóa và gene gây bệnh cho sâu hại của các virus phân lập.

- Các sản phẩm khác (nếu có)
+ Đào tạo 6 sinh viên đại học