Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu đánh giá, phân loại thảm thực vật rừng dễ cháy và đề xuất các giải pháp kiểm soát cháy rừng và giảm thiểu ô nhiễm khói mù tỉnh Đắk Lắk
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học trái đất (VAST05)
Họ và tên TS. Lưu Thế Anh
Thời gian thực hiện 01/01/2012 - 01/01/2013
Tổng kinh phí 400.000.000 đồng
Xếp loại Trung bình
Mục tiêu đề tài

- Đánh giá và phân loại thảm thực vật rừng dễ cháy

- Đề xuất các giải pháp kiểm soát cháy rừng

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:

Đề tài đã đạt được một số kết quả chính:

- Làm sáng tỏ thực trạng cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đăk Lawk thời kỳ 2000-2012;

- Thành lập được bản đồ phân loại thảm thực vật rừng tỉnh Đăk Lăk tỉ lệ 1:100.000 sử dụng hệ thống phân loại rừng theo loài cây và trữ lượng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Phân tích và làm rõ các nhân tố tự nhiên và kinh tế-xã hội ảnh hưởng đến quá trình cháy rừng tỉnh Đăk Lăk, từ đó lựa chọn được 08 chỉ tiêu đầu vào cho mô hình phân cấp nguy cơ cháy rừng bằng bài toán trung bình cộng có trọng số.

-Thành lập được bản đồ phân cấp và phân vùng nguy cơ cháy rừng tỉnh Đăk Lăk tỷ lệ  1:100.000 đáp ứng được các yêu cầu cập nhật và phục vụ công tác quản lý tài nguyên rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Về ứng dụng:

Kết quả của đề tài có thể được sử dụng để phục vụ công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các kết quả này là nguồn tư liệu khoa học tham khảo trong công tác đào tạo và nghiên cứu quản lý và phòng chống cháy rừng ở các Trường đại học và cơ quan nghiên cứu chuyên ngành.

Những đóng góp mới

- Lần đầu tiên thành lập được bản đồ phân cấp và phân vùng nguy cơ cháy rừng tỉnh Đăk Lăk tỷ lệ  1:100.000

- Góp phần hoàn thiên phương pháp luận về áp dụng công nghệ GIS xây dựng mô hình dự báo nguy cơ cháy rừng