Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng phần mềm tính toán thủy động lực học theo phương pháp không lưới SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics)
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên Thạc sỹ Nguyễn Tiến Cường
Thời gian thực hiện 01/01/2012 - 01/01/2013
Tổng kinh phí 450 triệu
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu phương pháp không lưới thế hệ hạt SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) và khả năng ứng dụng trong các bài toán Cơ học.
- Ứng dụng phương pháp không lưới thế hệ hạt SPH để giải bài toán động lực học dòng chảy.
- Xây dựng phần mềm tính toán động lực học của dòng chảy bằng phương pháp không lưới SPH.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: Đã nghiên cứu phương pháp SPH và khả năng ứng dụng của phương pháp trong lĩnh vực Cơ học. Đã ứng dụng phương pháp SPH để giải thành công bài toán CFD. Đã xử lý tốt các vấn đề của bài toán biên. Các phương pháp giải hệ phương trình có kích thước lớn, ma trận thưa, bất đối xứng cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng.
- Về ứng dụng: Đã xây dựng được phần mềm tính toán thủy động lực học theo phương pháp không lưới SPH bằng ngôn ngữ Fortran. Phần mềm đã được kiểm chứng qua một số bài toán mẫu.

Những đóng góp mới

- Về khoa học: Đã nghiên cứu phương pháp SPH và khả năng ứng dụng của phương pháp trong lĩnh vực Cơ học. Đã ứng dụng phương pháp SPH để giải thành công bài toán CFD. Đã xử lý tốt các vấn đề của bài toán biên. Các phương pháp giải hệ phương trình có kích thước lớn, ma trận thưa, bất đối xứng cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng.
- Về ứng dụng: Đã xây dựng được phần mềm tính toán thủy động lực học theo phương pháp không lưới SPH bằng ngôn ngữ Fortran. Phần mềm đã được kiểm chứng qua một số bài toán mẫu.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): Có 03 công bố được sự hỗ trợ tài chính của đề tài và có lời cảm ơn đề tài. Bên cạnh đó còn có 06 công bố khác có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài được công bố trong thời gian thực hiện đề tài của chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia thực hiện đề tài.
• C.T. Nguyen, Ha H. Bui, L.V. Hoang, R. Fukagawa: “A SPH model for simulation of Seepage flow through rigid porous media”, Proceedings of The 14th Asia Congress of Fluid Mechanics - 14ACFM (ISBN: 978-604-913-145-5), Vol. 1, pp.383-388, Hanoi, 2013.
• C.T. Nguyen, Ha H. Bui, R. Fukagawa: “Two-Dimentional Numerical Modelling of Modular-Block Soil Retaining Walls Collapse Using Meshree Method”, International Journal of GEOMATE (ISSN:2186-2982(P), 2186-2990(O)), Vol.5, No1, pp.647-652, 2013.
• Nguyễn Tiến Cường: “Ứng dụng phương pháp không lưới loại hạt SPH giải bài toán CFD trong không gian hai chiều”, Tuyển tập Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX, Tập 3, tr. 73-81 (ISBN: 978-604-911-437-3), Hà Nội, 2012. (in năm 2013).

Các sản phẩm khác (nếu có): Phần mềm SPH-Fluid2D đã được đăng ký bản quyền tác giả. Đề tài cũng trực tiếp hỗ trợ đào tạo một tiến sỹ.

Địa chỉ ứng dụng

 Áp dụng để nghiên cứu và giảng dạy.