Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng bản đồ điện tử Du lịch thành phố Hải Phòng
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên PGS.TS. Nguyễn Cẩm Vân
Thời gian thực hiện 01/01/2012 - 01/01/2013
Tổng kinh phí 1.000.000.000 đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng được bản đồ điện tử về du lịch cho Thành phố Hải Phòng phản ánh đầy đủ các tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn, các điểm tuyến, du lịch cũng như hạ tầng cơ sở phục vụ du lịch bằng công nghệ bản đồ số và GIS góp phần tuyên truyền và phát triển ngành du lịch của Thành phố.
- Cung cấp cơ sở dữ liệu về du lịch quản lý trong trong phần mềm GIS bàn giao cho Thành phố để khai thác cập nhật và quản lý tài nguyên và dịch vụ du lịch.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: Bản đồ điện tử Du lịch Hải Phòng trên đĩa CD sẽ là tập hợp các dữ liệu về du lịch và là một hệ thống tra cứu điện tử với khả năng tích hợp các công nghệ đa phương tiện, đáp ứng nhu cầu chia sẻ và tra cứu các thông tin trong cộng đồng.
- Về ứng dụng: Bản đồ du lịch điển tử phục vụ công tác quản lý và tuyên truyền quảng bá các hình ảnh cũng như hoạt động trong lĩnh vực du lịch cho thành phố.

Những đóng góp mới

- Bộ cơ sở dữ liệu về du lịch Hải Phòng.
- Bản đồ du lịch điện tử Thành phố Hải Phòng đóng gói dạng CD

Sản phẩm đề tài
  • Hệ thống cơ sở dữ liệu về du lịch Thành phố Hải phòng quản lý trong phần mềm ARCGIS. Cơ sở dữ liệu dạng mở, dễ dàng khai thác và cập nhật thông tin mới;
  • 100 đĩa CD bản đồ điện tử Du lịch của Thành phố Hải Phòng. Bản đồ du lịch điện tử dễ sử dụng, khai thác dữ liệu và cập nhật thông tin;
  • Phần mềm quản lý tập bản đồ điện tử du lịch Thành phố Hải Phòng. Phần mềm mở, dễ sử dụng và hoạt động linh hoạt.
  • Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

Một số hình ảnh của đề tài:

30.nguyencamvan

30.nguyencamvan1

Địa chỉ ứng dụng

Các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ phục vụ quản lý vĩ mô của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng và giúp cho các cơ quan chuyên  ngành  như Sở văn hoá thể thao và du lịch  để làm cơ sở khoa học trong công tác quảng bá du lịch.