Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu đa dạng sinh học và các chất có hoạt tính sinh học của Hải miên (Porifera) tại Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hóa sinh biển
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học và Công nghệ biển (VAST06)
Họ và tên TS. Trần Mỹ Linh
Thời gian thực hiện 01/01/2012 - 01/01/2013
Tổng kinh phí 500.000.000 đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Xác định mức độ đa dạng loài của Hải miên trong khu vực nghiên cứu.
- Sàng lọc các hợp chất có hoạt tính sinh học cao từ nhóm Hải miên.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:  Kết quả khảo sát phân bố và thành phần loài hải miên xung quanh đảo Cồn Cỏ cho thấy  5/7 mặt cắt khảo sát có độ bắt gặp hải miên khá cao với thành phần loài và trên loài khá đa dạng, gồm 8 loài thuộc 8 chi, 8 họ và 5 bộ, lớp Demospongiae.  Trên cơ sở phân tích các trình tự nucleotide DNA chỉ thị rRNA 28S và18S,  kết quả đánh giá đa dạng di truyền và chủng loại hải miên tại khu biển Đảo Cồn Cỏ đã phản ánh độ đa dạng di truyền cao của các mẫu hải miên nghiên cứu.  Nghiên cứu về thành phần hóa học đã phân lập được 5 hợp chất từ loài hải miên Xestospongia testudinaria, trong đó có 1 hợp chất mới (Aragusterol I). Kết quả đánh giá hoạt tính kháng sinh cho thấy các hợp chất Adenosine, Sphingolipid và Araguspongine B thể hiện hoạt tính kháng sinh với ít nhất 1 loại vi sinh vật kiểm định được thử (Bacillus subtilis ATCC 27212, Aspergillus niger 439 và Fusarium oxysporum M42).

Những đóng góp mới

- Đã phân lập được 1 hợp chất mới (Aragusterol I) từ loài hải miên Xestospongia testudinaria
- Đề tài là nghiên cứu đầu tiên áp dụng các phương pháp sinh học phân tử trên đối tượng hải miên ở khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ cũng như ở biển Việt Nam. Kết quả của đề tài đã góp phần đẩy mạnh hướng nghiên cứu sinh học phân tử và đa dạng di truyền của hải miên ở biển Việt Nam.

Sản phẩm đề tài

- 02 công trình đã công bố:
 Studies on marine sponge biodiversity in Vietnam: patterns and outlooks. Proceedings of VAST-IRD Symposium on Marine science, 2013. Publishing house for Science and Technology (ISBN: 978-608-913-192-2), p195-201.
 DNA extraction method from marine organisms for molecular analysis. Proceedings of VAST-IRD Symposium on Marine Science, 2013. Publishing house for Science and Technology (ISBN: 978-608-913-192-2), p396-402.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
 Sơ đồ phân bố hải miên ở 5 mặt cắt xung quanh đảo Cồn Cỏ dựa trên Bản đồ khu bảo tồn đảo Cồn Cỏ tỷ lệ 1: 50 000 (lưu giữ trong đĩa CD).
 Bộ mẫu tiêu bản cố định trong cồn 96% (kèm hồ sơ mẫu) của 15 mẫu hải miên thu thập tại khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ (lưu giữ tại Phòng Tài nguyên sinh vật, Viện Hóa sinh biển)
 Bộ cơ sở dữ liệu về DNA chỉ thị để đánh giá đa dạng di truyền và chủng loại hải miên: gồm các cặp mồi thiết kế đặc hiệu hải miên và các trình tự nucleotide của các chỉ thị rRNA 28S và18S xác định từ 15 mẫu hải miên nghiên cứu (lưu giữ trong đĩa CD).
 Đào tạo: Tham gia đào tạo 1 học viên cao học (bảo vệ năm 2014).
 02 bài báo đã gửi đăng:
+ “Phylogenetic variation of marine sponges (Porifera:Demospongiae) surrounding Con Co Island of Vietnam employing 28S rRNA gene fragments”: đã gửi tạp chí SCIE: Acta Oceanology Sinica.
+ “Nghiên cứu trình tự đoạn DNA chỉ thị trên gen ribosome 18S của một số loài hải miên (Porifera: Demospongiae) tại khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị”: đã gửi Tạp chí sinh học.