Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu quy trình tách chiết hợp chất eleutherin và isoeleutherin từ củ Sâm đại hành (Eleutherine bulbosa) và đánh giá tác dụng kháng sinh của chúng trên động vật thực nghiệm
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Đa dạng sinh học và các hợp chất có hoạt tính sinh học (VAST04)
Họ và tên TS. Nguyễn Thị Hồng Vân
Thời gian thực hiện 01/01/2012 - 01/01/2013
Tổng kinh phí 500 triệu đồng.
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Xây dựng quy trình tách chiết hợp chất eleutherin và isoeleutherin từ củ Sâm đại hành (Eleutherine bulbosa) quy mô 30 kg nguyên liệu khô/mẻ, tạo 100 gam sản phẩm chứa eleutherin và isoeleutherin, đánh giá tác dụng kháng sinh và tính an toàn của chế phẩm trên động vật thực nghiệm.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Nội dung 1: Đã thu thập và xử lý 100 kg mẫu củ sâm đại hành (Eleutherine bulbosa).
+ Nội dung 2: Đã nghiên cứu thành phần hóa học củ sâm đại hành, kết quả đã phân lập được 10 hợp chất sạch.
+ Nội dung 3: Đã xác định các tính chất hóa lý và cấu trúc hóa học của 10 hợp chất phân lập được, gồm có: eleutherin, isoeleutherin, hongconin, eleutherinol, eleutherinoside A, 1,3,6-trihydroxy-8-methyl-anthraquinone, eleuthoside A, eleuthoside B, eleutherinoside C và daucosterol.
+ Nội dung 4: Đã đánh giá hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn in vitro của eleutherin, isoeleutherin và hỗn hợp của chúng.
+ Nội dung 5: Đã xây dựng phương pháp định lượng eleutherin và isoeleutherin trong củ sâm đại hành bằng phương pháp HPLC.
+ Nội dung 6: Đã xây dựng quy trình phân lập hỗn hợp eleutherin và isoeleutherin quy mô pilot (30 kg nguyên liệu khô/mẻ) và đã phân lập được 308,9 gam chế phẩm EB với độ sạch 95,5 % dùng cho thử nghiệm dược lý.
+ Nội dung 7: Đã xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, thẩm định tiêu chuẩn cơ sở của chế phẩm EB dùng cho thử nghiệm.
+ Nội dung 8: Đã đánh giá tác dụng kháng khuẩn in vitro của chế phẩm EB. Kết quả cho thấy EB có tác dụng kháng khuẩn mạnh ở các mức nồng độ thấp trên các chủng vi khuẩn đã thử là tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus), Bacillus subtilis, Shigella flexneri DT 112, Proteus mirabilis BV 108 và Bacillus pumilus.
+ Nội dung 9: Đã nghiên cứu và xác định độ an toàn của chế phẩm EB. Kết quả nghiên cứu độc tính cấp cho thấy chế phẩm EB không thể hiện độc tính ngay cả khi thử với liều cao nhất 5000 mg/kgP. Có thể kết luận rằng chế phẩm EB không độc.
+ Nội dung 10: Đã nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn in vitro của chế phẩm EB. Kết quả cho thấy chế phẩm có tác dụng kháng khuẩn mạnh ở các mức nồng độ thấp trên các chủng vi khuẩn đã thử là tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus), Bacillus subtilis, Shigella flexneri DT 112, Proteus mirabilis BV 108 và Bacillus pumilus.
+ Nội dung 11: Đã nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn in vivo trên các tổn thương bỏng thực nghiệm ở da thỏ. Kết quả cho thấy chế phẩm EB có tác dụng kháng khuẩn tốt, làm giảm số lượng vi khuẩn/cm2 bề mặt vết bỏng tại thời điểm 7 ngày sau bôi thuốc, tác dụng kháng khuẩn của chế phẩm EB tương đương với sulfadiazine – bạc 1%. Tuy nhiên, về tác dụng làm liền sẹo vết thương thì chế phẩm EB chưa làm tăng tốc độ liền sẹo, chưa làm giảm thời gian liền vết bỏng so với lô tá dược.

Những đóng góp mới

- Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình phân lập hỗn hợp eleutherin và isoeleutherin quy mô 30 kg nguyên liệu mẫu khô/mẻ.
- Xác định được độc tính cấp của chế phẩm EB gồm eleutherin và isoeleutherin phân lập từ củ sâm đại hành. Kết quả cho thấy chế phẩm EB được coi là không gây độc.
- Đánh giá tác dụng kháng khuẩn in vitro của chế phẩm EB.
- Đánh giá tác dụng kháng khuẩn in vivo của chế phẩm EB trên các tổn thương bỏng thực nghiệm ở da thỏ.
- Phân lập và xác định cấu trúc hóa học của 10 hợp chất từ củ sâm đại hành Eleutherine bulbosa, trong đó có 4 hợp chất lần đầu tiên được tìm thấy ở loài này là eleutherinoside A, 1,3,6-trihydroxy-8-methyl-anthraquinone, eleutherinoside C và daucosterol.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã giao nộp: 05 bài báo đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành

Một số hình ảnh của đề tài

09.nguyenthihongvan

Cây sâm đại hành (Eleutherine bulbosa)

09.nguyenthihongvan1

Chế phẩm EB phân lập từ củ sâm đại hành (Eleutherine bulbosa)

09.nguyenthihongvan2
Hình ảnh đại thể tổn thương bỏng trong quá trình điều trị bởi chế phẩm EB

09.nguyenthihongvan3

Diễn biến cấu trúc vi thể tại vết bỏng trong quá trình điều trị bởi chế phẩm EB