Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thành phần hóa học của cây Lược vàng (Callisia fragrans)
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hóa sinh biển
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Đa dạng sinh học và các hợp chất có hoạt tính sinh học (VAST04)
Họ và tên GS. TS. Nguyễn Văn Hùng
Thời gian thực hiện 01/01/2012 - 01/01/2013
Tổng kinh phí 400.000.000 đ (Bốn trăm triệu đồng./.)
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu thành phần hoá học của cây Lược vàng.
- Đánh giá, so sánh thành phần hoá học của cây Lược vàng ở các địa điểm khác nhau tạo cơ sở khoa học cho các nghiên cứu về hoạt tính sinh học và dược lý tiếp theo.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:

Từ cây Lược vàng đã phân lập được 31 hợp chất trong đó có 15 chất từ lá cây, 16 chất từ thân cây và 9 chất từ chồi nhánh cây (một số chất tách từ 3 bộ phận trùng nhau), trong đó có 4 chất có cấu trúc mới (1 chất từ lá cây và 3 chất từ thân cây) và một muối vô cơ.

Về ứng dụng:

- Đề tài đã phối hợp với Hội người cao tuổi thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định trồng thí điểm cây Lược vàng trên diện tích 370 m2. Kết quả sau 8 tháng đã thu hoạch được 2 đợt mẫu:
+ Đợt 1 vào tháng thứ 4 sau trồng: thu được 280 kg mẫu trong đó gồm 258 kg lá và 22 kg chồi nhánh lược vàng.
+ Đợt 2 vào tháng thứ 8 sau trồng: thu được 2.412 kg mẫu trong đó gồm 1.740 kg lá và 672 kg thân và chồi nhánh lược vàng.
- Kết quả này cho thấy khả năng phát triển nguồn nguyên liệu cây lược vàng đáp ứng cho các nhu cầu sản xuất ứng dụng là hoàn toàn khả thi.

Những đóng góp mới

Các kết quả nghiên cứu của đề tài là những phát hiện mới về thành phần hóa học của cây Lược vàng ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra sự có mặt của lớp chất ecdysteroit trong cây Lược vàng và đã phân lập được 19 hợp chất ecdysteroit từ các bộ phận lá, thân và chồi nhánh cây trong đó có 4 chất ecdysteroit mới là turkesterone2-O-β-D-glucopyranoside (CFLW19.4) từ lá cây  và callecdysterol A (CFT3), callecdysterol B (CFT5) và callecdysterol C (CFT8) từ thân cây.

79.cayluocvang2

Sản phẩm đề tài

- 03 bài báo gửi đăng trên Tạp chí Hóa học số đặc biệt dành cho Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ VI sẽ tổ chức vào tháng 11/2013 (đã phản biện xong).
+ Phạm Thanh Bình, Hà Mạnh Tuấn, Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Tiến Đạt, Châu Văn Minh, Nguyễn Văn Hùng, Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây lược vàng Callisia fragrans (Lindl.) Woods. Phần I: Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất megastigmane và amide từ lá Lược vàng.
+ Hoàng Lê Tuấn Anh, Đan Thị Thúy Hằng, Bùi Hữu Tài, Nguyễn Xuân Nhiệm, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm, Nguyễn Văn Hùng, nghiên cứu thành phần hóa học của thân cây lược vàng Callisia fragrans (Lindl.) Woods. Phần I: phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất từ dịch chiết metanol của thân cây.
+ Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Tú Oanh, Cao Thị Huệ, Hà Thị Thoa, Trần Hữu Giáp, Lê Nguyễn Thành, Châu Văn Minh, Nguyễn Văn Hùng, Nghiên cứu thành phần hóa học của chồi nhánh cây lược vàng Callisia fragrans (Lindl.) Woods. Phần I: Một số ecdysteroit từ chồi nhánh cây.
- Nộp 01 đơn đăng ký sáng chế vào ngày 23 tháng 8 năm 2013 tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam: “Các hợp chất callecdysterol A-C dạng khung ecdysteroit và phương pháp chiết hợp chất này từ thân cây Lược vàng Callisia fragrans (Lindl.)”
- Các sản phẩm cụ thể: Các chất sạch đã phân lập và bộ phổ chứng minh cấu trúc các chất được lưu giữ tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Thuốc - Viện Hóa sinh biển

Hình ảnh cây lược vàng:

79.cayluocvang

 79.cayluocvang1