Thông tin Đề tài

Tên đề tài Quan trắc và Phân tích Môi trường biển ven bờ Miền Trung năm 2013
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ KHCN về bảo vệ môi trường
Họ và tên PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Liên
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2013
Tổng kinh phí 300.000.000đ (ba trăm triệu đồng)
Xếp loại Kém
Mục tiêu đề tài

- Đề tài được tiến hành từ năm 1996 đến nay nhằm mục đích có được một bộ số liệu đầy đủ, thường xuyên, định kỳ về chất lượng môi trường nước và trầm tích biển ven bờ miền Trung.
- Số liệu thu thập được là cơ sở, phục vụ cho việc đánh giá diễn biến chất lượng môi trường biển trên quy mô quốc gia và xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: Kết quả quan trắc của các thông số chất lượng nước và trầm tích bao gồm: nhóm các thông số khí tượng-thuỷ văn, thuỷ lý-thuỷ hoá thông thường; nhóm các thông số dinh dưỡng và ô nhiễm hữu cơ; các kim loại nặng và xianua; vi sinh vật; dầu mỡ; chlorophyl a, b; dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; sinh vật phù du và động vật đáy qua 2 đợt quan trắc tháng 4/2013 và tháng 10/2013 tại 5 điểm đo: Đèo Ngang, Cồn Cỏ, Đà Nẵng, Dung Quất và Quy Nhơn thuộc các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Bình Định.
- Về ứng dụng: Cục Kiểm soát ô nhiễm, Tổng cục Môi trường và các địa phương có điểm quan trắc có thể sử dụng kết quả quan trắc để đánh giá hiện trạng và kịp thời đưa ra các cảnh báo về tình trạng ô nhiễm môi trường biển ven bờ miền Trung.

Những đóng góp mới

Bộ số liệu mới về chất lượng môi trường biển ven bờ miền Trung năm 2013.

Sản phẩm đề tài

+ Sản phẩm: gồm 2 báo cáo của 2 đợt quan trắc và 1 báo cáo tổng kết năm 2013.
+ Nơi lưu giữ: Trung tâm Thông tin, Tư liệu; Ban Kế hoạch Tài chính; Viện Cơ học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); Trung tâm Quan trắc, Cục Kiểm soát Ô nhiễm (Tổng cục Môi trường).