Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng chương trình tính toán kiểm tra an toàn hệ thống đường ống cột nước cao phục vụ các công trình thủy điện
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên TS. Lã Đức Việt
Thời gian thực hiện 01/01/2011 - 01/01/2012
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc tính toán kiểm tra đường ống cột nước cao phục vụ cho các công trình thủy điện
- Xây dựng chương trình phần tử hữu hạn tính toán đường ống cột nước cao, tự động hóa kiểm tra các điều kiện trong tiêu chuẩn
- Tính toán kiểm tra cho hệ đường ống của công trình thủy điện A Lưới

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: Xây dựng cơ sở khoa học cho việc tính toán kiểm tra đường ống cột nước cao bằng phương pháp phần tử hữu hạn.
- Về ứng dụng: Viết và đóng gói một chương trình tính dạng thương mại, có khả năng tự động thiết lập nhanh các mô hình và tự động kiểm tra theo tiêu chuẩn Việt Nam cho các loại đường ống đặc thù. Chương trình được thử nghiệm tính toán cho đường ống của nhà máy thủy điện A Lưới.

Những đóng góp mới

- Tổng kết đầy đủ và rành mạch cơ sở khoa học của bài toán kiểm tra bền và ổn định đường ống cột nước cao theo tiêu chuẩn và theo phương pháp phần tử hữu hạn
- Viết chương trình tính toán kiểm tra đường ống, đóng gói dạng thương mại. Chương trình có các tính năng tự động thiết lập mô hình, tự động kiểm tra hệ đường ống. Các chương trình hiện tại trên thị trường không có tính năng này.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
Lã Đức Việt, Phan Thị Trà My, Bùi Đức Tiệp, Xây dựng chương trình tính toán ổn định đường ống bằng phương pháp phần tử hữu hạn, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX, Hà Nội, 8-9/12/2012, 1233-1242

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
Chương trình tính được đóng gói dạng thương mại, lưu trong 1 đĩa CD, được đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

Địa chỉ ứng dụng

Nhà máy thủy điện A Lưới