Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu phát hiện quy luật phân bố trầm tích, cấu trúc và bề dày tầng trầm tích, đặc điểm phân bố mật độ đất đá trầm tích khu vực thềm lục địa Việt Nam và kế cận theo tài liệu địa vật lý (Dựa trên số liệu khảo sát địa vật lý mới nhất giai đoạn 2007-2009 trên Biển Đông).
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học và Công nghệ biển (VAST06)
Họ và tên TS. NCVC. Hoàng Văn Vượng
Thời gian thực hiện 01/01/2011 - 01/01/2012
Tổng kinh phí 400 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài
 • Phát hiện đặc điểm và quy luật phân bố trầm tích trên khu vực nghiên cứu thuộc thềm lục địa Việt Nam và kế cận.
 • Xác định cấu trúc kiến tạo tầng trầm tích, bề dày tầng trầm tích khu vực nghiên cứu.
 • Xây dựng sơ đồ phân bố vùng trầm tích mật độ thấp và hoạch định các khu vực có tiềm năng dầu khí, định hướng cho công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí trên thềm lục địa và trũng sâu Biển Đông.
Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:

+ Đánh giá định lượng độ sâu đáy trầm tích trên khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1:1.000.000.
+ Đánh giá định lượng bề dày trầm tích trên khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1:1.000.000
+ Các hàm phụ thuộc mật độ thực nghiệm vào vận tốc sóng địa chấn, độ sâu lỗ khoan.
+ Cho thấy sự phân bố mật độ thấp, mật độ cao, mật độ trung bình của đất đá trầm tích trên khu vực nghiên cứu.

Về ứng dụng: Hệ phương pháp nghiên cứu có thể áp dụng cho các vùng khác trên thềm lục địa Việt Nam và lân cận. Các kết quả nghiên cứu về bề dày trầm tích, phân bố mật độ đất đá trầm tích có thể sử dụng làm các thông tin định hướng trong công tác tìm kiếm dầu khí.

Những đóng góp mới
 • Cung cấp các thông tin về bề dầy trầm tích theo diện trên khu vực nghiên cứu.
 • Đưa ra được bức tranh phân bố mật độ của đất đá trầm tích trên một khu vực rộng lớn theo tài liệu trọng lực.
 • Xây dựng được một số hàm phụ thuộc mật độ theo tài liệu khảo sát địa vật lý.
 • Đưa ra được các thông tin định hướng về cấu trúc có tiềm năng dầu khí.
Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố (liệt kê):

 •  Hoàng Văn Vượng và n.n.k. “Nghiên cứu bề dày trầm tích lục địa nam Biển Đông theo tài liệu địa chất-địa vật lý”. Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển Toàn quốc lần thứ V.2011.
 •  Hoàng Văn Vượng, Trần Văn Khá. “Hiệu quả của phương pháp phân tích tương quan trong nghiên cứu bề dày trầm tích khu vực Trũng sâu Biển Đông và kế cận”. Các công trình nghiên cứu địa chất và địa vật lý biển. Tập XII. 2011.
 • Hoàng Văn Vượng và n.n.k. “Đặc điểm phân bố bề dày trầm tích và mật độ móng trầm tích khu vực trũng sâu Biển Đông – Quần đảo Trường Sa và kế cận”. Tạp chí Khoa học công nghệ biển - 2012 (đã gửi đăng).

Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):

 •  Bản đồ độ sâu đáy trầm tích trên khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1:1.000.000 dạng số.
 •  Bản đồ bề dày trầm tích trên khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1:1.000.000 dạng số.
 •   Các hàm phụ thuộc mật độ thực nghiệm vào vận tốc sóng địa chấn, độ sâu lỗ khoan.
 •  Sơ đồ phân bố mật độ thấp, mật độ cao, mật độ trung bình của đất đá trầm tích trên khu vực nghiên cứu dạng số.
Địa chỉ ứng dụng

Viện Dầu khí, Tổng cục Biển và Hải đảo, Ủy ban Biên giới quốc gia, Viện Địa chất và Địa vật lý biển

Kiến nghị

C?n ti?p t?c c?p nh?t các thông tin v? ??a ch?t ??a v?t lý, ti?n hành kh?o sát tr?c ti?p các tr??ng ??a v?t lý trên vùng th?m l?c ??a ? t? l? l?n, ti?n hành khoan sâu ki?m tra các thông tin v? b? dày và m?t ?? ??t ?á tr?m t