Thông tin Đề tài

Tên đề tài Đánh giá sức tải môi trường một số đầm, vịnh ven bờ Nam Trung bộ phục vụ quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản và du lịch
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hải dương học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học và Công nghệ biển (VAST06)
Họ và tên TS. Nguyễn Hữu Huân
Thời gian thực hiện 01/01/2011 - 01/01/2012
Tổng kinh phí 400 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài
  • Đánh giá sức tải môi trường một số đầm, vịnh ven bờ Nam Trung bộ.
  • Cung cấp cơ sở khoa học về sức tải môi trường (sức tải thực tế, sức tải tiềm năng) phục vụ quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản và du lịch tại một số đầm, vịnh ven bờ Nam Trung bộ.
  •  Đề xuất các giải pháp phát triển bền vững.
Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: Kết quả đánh giá sức tải môi trường và đề xuất các giải pháp quản lý tại 2 thủy vực, tham gia và hỗ trợ đào tạo: 01 TS, 01 ThS và 02 cử nhân (đã tốt nghiệp).

Về ứng dụng: Kết quả đề tài có thể được tham khảo và sử dụng trong công tác quản lý, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2 vực nước cũng như trong nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực môi trường và đánh giá sức tải môi trường vực nước.

Những đóng góp mới

Cơ sở phương pháp luận và kết quả đánh giá sức tải môi trường các thủy vực nửa kín ven bờ Nam Trung bộ, Việt Nam

Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố:

+  “Tải lượng nguồn thải phân tán vùng đầm Thủy Triều”. Bài đã đăng trên Tạp chí KHCN thủy sản. Số 1-2013. ISSN 1859-2252.
+ “Mô hình hóa đặc trưng muối dinh dưỡng ni tơ và phốt pho ở vực nước Nha Trang-Nha Phu (Khánh Hòa)”. Bài tham dự Hội nghị quốc tế Biển Đông-2012 (chuẩn bị đăng).
+ “Trao đổi nước và trạng thái dinh dưỡng vực nước Bình Cang - Nha Phu”. Bài gửi đăng trên Tạp chí KHCN biển (đã nhận phản biện, đang sửa chữa và gửi lại Tạp chí). 

Các sản phẩm khác: 02 phần mềm: Tính sức tải và Quản lý cơ sở dữ liệu.

Một số hình ảnh của đề tài:

27.nguyenhuuhuan

Sơ đồ mô phỏng mô hình sinh thái 3D tích hợp ECOSMO

27.nguyenhuuhuan2

27.nguyenhuuhuan3

Phân vùng nghiên cứu vực nước Bình Cang - Nha Phu

Địa chỉ ứng dụng


Các cơ quan quản lý Khánh Hòa