Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu xử lý thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu thuộc nhóm các hợp chất POPs bằng phương pháp cacbon hóa nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Môi trường
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Môi trường và Năng lượng (VAST07)
Họ và tên KSC. Tô Thị Hải Yến
Thời gian thực hiện 01/01/2011 - 01/01/2012
Tổng kinh phí 350 triệu đồng
Xếp loại Chọn
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu cụ thể: Xây dựng quy trình công nghệ xử lý thuốc bảo vệ thực vật (cơ clo hữu cơ) tồn lưu thuộc nhóm các hợp chất POPs và chất thải đi kèm (bao bì tiếp xúc trực tiếp) bằng phương pháp cacbon hóa .
 
Mục tiêu lâu dài: Nghiên cứu xử lý thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu thuộc nhóm các hợp chất POPs bằng phương pháp cacbon hóa nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: Đề tài đã nghiên cứu quy trình thích hợp áp dụng xử lý thành phần độc hại cơ clo trong hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu khi thải ra môi trường, bao gồm: sơ đồ mạng, các thông số cụ thể về nhiệt độ, thời gian, không gian, môi trường, nồng độ dung dịch hấp thụ. Chất lượng các mẫu rắn, nước, khí thải sau xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam.

Về ứng dụng: Có thể triển khai ở quy mô pilot về xử lý hóa chất bảo vệ thực vật cơ clo.

Những đóng góp mới

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần mở ra một hướng đi mới trong công nghệ xử lý thành phần độc hại cơ clo của hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu dạng rắn trước khi thải ra môi trường, đất bị ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật cơ clo hàm lượng cao sau xử lý có khả năng hoàn thổ, tạo khả năng phát triển nghiên cứu công nghệ cacbon hóa hóa chất bảo vệ thực vật cơ clo như một phương pháp xử lý ô nhiễm môi trường

Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố: 01 bài báo “Xử lý đất ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại Núi Căng – Thái Nguyên” đăng trên Tạp chí Môi trường (Tạp chí của Tổng cục Môi trường – số 12/2012).

Các sản phẩm cụ thể: 01 hệ thiết bị thí nghiệm cacbon hóa hóa chất bảo vệ thực vật có hấp thụ kiềm qui mô phòng thí nghiệm. Nơi lưu giữ : Phòng Công nghệ xử lý chất thải rắn và khí thải - Viện Công nghệ môi trường.

Các sản phẩm khác:
 - 01 Báo cáo khoa học
 - 01 Bộ bản vẽ thiết kế hệ thiết bị thí nghiệm cacbon hóa hóa chất bảo vệ thực vật có hấp thụ kiềm qui mô phòng thí nghiệm
 - Đào tạo 01 sinh viên tốt nghiệp