Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng đề cương Nhiệm vụ (Dự án) Nghiên cứu về đất hiếm của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên Nguyễn Quang Liêm
Thời gian thực hiện 01/01/2011 - 01/01/2012
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Mục tiêu đề tài

Xây dựng Thuyết minh chi tiết Dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu đánh giá triển vọng, xây dựng công nghệ khai thác-chế biến và sử dụng hợp lý tài nguyên đất hiếm Việt Nam”

Kết quả chính của đề tài

Đã hoàn thành 8 chuyên đề nghiên cứu, phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan phục vụ xây dựng đề cương Dự án:

+ Chuyên đề 1: Báo cáo tổng quan về các nguyên tố đất hiếm và ứng dụng của chúng trong các ngành công nghiệp/ Thực hiện trước 9/2011.

+ Chuyên đề 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học nguồn đất hiếm trong tự nhiên và tình hình sản xuất đất hiếm trên thế giới/ Thực hiện trước 9/2011.

+ Chuyên đề 3: Hiện trạng nghiên cứu, ứng dụng đất hiếm ở nước ta và những định hướng phát triển công nghệ đất hiếm Việt Nam/ tháng 10/2011.

+ Chuyên đề 4: Phân chia các nguyên tố đất hiếm Yên Phú và một số ứng dụng đất hiếm trong xúc tác khí thải/ tháng 10/2011.

+ Chuyên đề 5: Tổng quan tình hình điều tra, đánh giá về địa chất và khoáng sản các mỏ đất hiếm ở Việt Nam/ tháng 10/2011.

+ Chuyên đề 6: Đất hiếm Việt Nam (báo cáo khoa học dự Hội nghị Quốc tế về vật liệu đất hiếm tại Ba Lan)/ tháng 6/2011.

+ Chuyên đề 7: Phân tích tình hình nghiên cứu KHCN đất hiếm ở Việt Nam trong thời gian trước đây và một số đánh giá về những dự án đầu tư chuẩn bị cho ngành công nghiệp đất hiếm Việt Nam trong giai đoạn tới / tháng 10/2011.

+ Chuyên đề 8: Các kỹ thuật phân tích đất hiếm/ tháng 11/2011.

Những đóng góp mới

Đã phân tích, đánh giá khá toàn diện tình hình nghiên cứu và ứng dụng đất hiếm trong thời gian qua (từ những năm 1970) tại Việt Nam; nhu cầu “nóng” về đất hiếm hiện nay trên thế giới và cơ hội cũng như khả năng của Việt Nam trong việc phát triển, hưởng lợi từ nguồn tài nguyên quan trọng này.

Sản phẩm đề tài

+ Báo cáo đầy đủ kèm theo các chuyên đề

+ Thuyết minh (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) Dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu đánh giá triển vọng, xây dựng công nghệ khai thác-chế biến và sử dụng hợp lý tài nguyên đất hiếm Việt Nam”

Địa chỉ ứng dụng

Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam