Thông tin Đề tài

Tên đề tài Ứng dụng công nghệ vũ trụ để nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của tầng điện ly và tầng khí quyển tới độ chính xác khi sử dụng tín hiệu vệ tinh ở khu vực Việt Nam
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Vật lý địa cầu
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ trong chiến lược NCUD CN Vũ trụ 2012-2015
Họ và tên TS. Lê Huy Minh
Thời gian thực hiện 01/01/2008 - 01/01/2010
Tổng kinh phí 2000
Mục tiêu đề tài

- Cơ sở dữ liệu về:
+ các thông số khí quyển từ LIDAR;
+ GPS liên tục ở Việt Nam ;
+ quan sát tầng điện ly ở Việt Nam.
- Thuật toán và chương trình xử lý số liệu LIDAR và GPS.
- Các bài báo công bố kết quả nghiên cứu về các qui luật biến đổi của các thông số khí quyển, các thông số điện ly và ảnh hưởng của chúng đến việc truyền tín hiệu vệ tinh ở khu vực Việt Nam.

Kết quả chính của đề tài

- Số liệu GPS và số liệu điện ly đến tháng 6/2009 của cỏc khu vực: Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Á.

- Hoàn thành 02 báo cáo chuyên đề: Ghép các file số liệu ngày đêm trạm GPS Hà Nội, chuyển các file số liệu format GPS sang format rinex; Xây dựng cơ sở dữ liệu GPS và cập nhật.

- Hoàn thành các chương trình: Chương trình tính toán nồng độ điện tử tổng cộng tầng điện ly; Chương trình tính nhấp nháy điện ly; Chương trình máy tính xử lý số liệu thăm dò thẳng đứng tầng điện ly.

- Mua Phần mềm xử lý số liệu GPS Bernese của Trường Đại học Berne, Thụy Sỹ.