Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng các chỉ số phát triển bền vững tài nguyên đất ngập nước vùng bờ biển phía Tây Vịnh Bắc Bộ.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học và Công nghệ biển (VAST06)
Họ và tên TS. Trần Đình Lân
Thời gian thực hiện 01/01/2008 - 01/01/2009
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Mục tiêu đề tài
 • Xác định các đặc trưng cơ bản của tài nguyên đất ngập nước triều vùng bờ Tây Vịnh Bắc Bộ bằng tiếp cận hệ thống.
 • Xây dựng được các chỉ số phát triển bền vững tài nguyên đất ngập nước triều vùng bờ Tây Vịnh Bắc Bộ.
 • Đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý phát triển bền vững tài nguyên đất ngập nước triều vùng bờ biển phía Tây Vịnh Bắc Bộ.
Kết quả chính của đề tài
 • Bộ số liệu khảo sát chất lượng môi trường nước, trầm tích.
 • 01 cơ sở dữ liệu GIS và ảnh viễn thám phục vụ nghiên cứu đất ngập nước.
 • Bộ chỉ thị chỉ số phục vụ đánh giá phát triển bền vững tài nguyên đất ngập nước. 
 • 01 bản đồ phân bố đất ngập nước triều vùng bờ biển phía Tây vịnh Bắc Bộ, tỷ lệ 1:250.000.
 • 01 bản đồ phân bố đất ngập nước triều khu vực trọng điểm Đồ Sơn - Cát Bà - Hạ Long, tỷ lệ: 1:100.000.
 • 08 báo cáo chuyên đề.
 • 01 báo cáo tổng kết.
 • 03 bài báo khoa học đã xuất bản, trong đó 01 bài trên Tạp chí Quốc tế Quản lý sức khỏe hệ sinh thái tái sinh, 01 bài trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển và 01 trên Kỷ yếu hội nghị sinh học toàn quốc.

 Kết quả đào tạo:
 Đề tài góp phần đào tạo 02 thạc sỹ, đã được bảo vệ thành công.