Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu quy trình công nghệ và thiết bị sử dụng plasma kết hợp xúc tác để xử lý khí thải chứa hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC)
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Môi trường và Năng lượng (VAST07)
Họ và tên PGS.TS. Lê Văn Tiệp
Thời gian thực hiện 01/01/2008 - 01/01/2009
Tổng kinh phí 250 triệu đồng
Mục tiêu đề tài

 Sử dụng kết hợp công nghệ plasma nguội và xúc tác nhằm phân huỷ VOC ở nhiệt độ phòng thành các hợp chất không độc, tiêu tốn ít năng lượng, không sinh ra chất ô nhiễm thứ cấp ( O3, NOx).

Kết quả chính của đề tài
  • Đã điều chế thành công và xác định được các đặc trưng lý hoá của các xúc tác γ-Al2O3, CeO2, LaMnO3, OMS-2 và các xúc tác này biến tính với Co, Cu, Ag và Au…
  • Đã xây dựng thành công hệ thiết bị thử nghiệm hoạt tính plasma kết hợp xúc tác ở quy mô phòng thí nghiệm theo sự hợp tác giữa các nhà khoa học Việt Nam và Pháp.
  •  Đã thử nghiệm hoạt tính của xúc tác đặt trong và sau plasma. Kết quả cho thấy các xúc tác đặt trong plasma cho kết quả tốt hơn các xúc tác đặt sau plasma.
  •  Các xúc tác biến tính thêm Cu và Co cho kết quả không tăng đáng kể so với chất mang ban đầu. Khi biến tính kim loại quý là Ag và Au cho kết quả tốt hơn biến tính với Cu và Co. Xúc tác chứa vàng cho hoạt tính khá cao trong cả 2 trường hợp trong và sau plasma. Xúc tác chứa vàng rất có ý nghĩa về mặt khoa học nhưng chưa hiệu quả về phương diện kinh tế.
  • Trong các xúc tác đã thử nghiệm, xúc tác γ- Al2O3 cho kết quả khả thi về khả năng áp dụng trong thực tiễn cũng như về phương diện kinh tế.
  • Đã chế tạo thành công xúc tác γ-Al2O3 có cấu hình thích hợp cho ứng dụng thực tiễn, có thể triển khai rộng rãi.
  • Đã xây dựng mô hình xử lý plasma-xúc tác ở quy mô bán pilot và đã thử nghiệm khả năng xử lý toluene trên xúc tác γ-Al2O3. Kết quả phân tích cho thấy, hiệu quả xử lý tương đương kết quả ở quy mô phòng thí nghiệm. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, công nghệ này hoàn toàn có thể áp dụng trong thực tế.