Thông tin Đề tài

Tên đề tài Tích hợp công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý trong thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Phạm Quang Vinh
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 110 triệu
Kết quả chính của đề tài

- Hệ thống chú giải bản đồ HTSDĐ bằng PP viễn thám.
- Qui trình công nghệ thành lập BĐ HTSDĐ bằng PP tích hợp viễn thám và GIS.