Thông tin Đề tài

Tên đề tài Đề tài Thử nghiệm áp dụng hệ thống tính toán lưới trong nghiên cứu tai biến thiên nhiên và môi trường Việt Nam.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên Nguyễn Đình Dương
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 110 triệu
Kết quả chính của đề tài

1. Hệ thống tính toán lưới thử nghiệm tại Viện Địa lý
2. Thuật toán và chương trình tính toán cho một số bài toán phục vụ nghiên cứu tai biến thiên nhiên và môi trường Việt Nam có thể thực hiện được trong môi trường tính toán lưới
3. Một số kết quả ứng dụng cụ thể như nghiên cứu biến động lớp phủ bằng tư liệu MODIS, phân bố thảm thực vật ngập mặn toàn bộ lãnh thổ Việt Nam