Thông tin Đề tài

Tên đề tài Phân vùng mật độ đất đá móng trước Kainozoi và các khu vực có tiềm năng dầu khí thềm lục địa trên cơ sở xử lý – phân tích tài liệu trọng lực – từ và các tài liệu địa chất – địa vật lý.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Hoàng Văn Vượng
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 90 triệu
Kết quả chính của đề tài

02 bài báo