Thông tin Đề tài

Tên đề tài Kiến tạo đứt gãy biển Đông nam Việt Nam theo tài liệu Trọng lực và từ.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Trần Tuấn Dũng
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 120 triệu