Thông tin Đề tài

Tên đề tài Áp dụng các thuật toán ngược của chương trình xử lý số liệu địa chấn SEISMIC UNIX nhằm nâng cao độ phân giải của phương pháp địa chấn phân giải cao.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên ThS. Dương Quốc Hưng
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 75 triệu