Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cưú quy luật, cớ chế biến đổi quá trình trao đổi nhiệt mặt biển vùng thềm lục địa Việt Nam và tác động của chúng lên hoạt động KT-XH và môi trường.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Dư Văn Toán
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 120 triệu