Thông tin Đề tài

Tên đề tài Sinh thái địa tầng Holocen các đồng bằng châu thổ ở Việt Nam
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Đinh Văn Thuận
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 120 triệu
Kết quả chính của đề tài

- Sơ đồ sinh thái địa tầng Holocen, báo cáo tổng kết theo  từng năm, các bài báo.