Thông tin Đề tài

Tên đề tài “Nghiên cứu quá trình laterit hóa ở khu vực ven rìa đồng bằng sông Hồng”
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên PGS.TS. Nguyễn Văn Phổ
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Kết quả chính của đề tài

- 02 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế
- 01 giáo trình cao học