Thông tin Đề tài

Tên đề tài Tiến hóa trầm tích Pliocen-Đệ tứ bồn trũng Sông Hồng trên cơ sở nghiên cứu địa tầng phân tập
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Doãn Đình Lâm
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Kết quả chính của đề tài

Đã xác lập được các ranh giới địa tầng của các tập trong Holocen, xác lập một số bề mặt chỉnh hợp và bất chỉnh hợp. Đăng 3 bài báo trên các tạp chí trong nước