Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu đặc điểm thành phần và điều kiện tích tụ trầm tích Paleogen- Neogen Tây Bắc Việt Nam góp phần minh giải chế độ địa động lực
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Nguyễn Xuân Huyên
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Kết quả chính của đề tài

Nghiên cứu làm sáng tỏ về lịch sử tiến hóa các thành tạo trầm tích Pleogen/ Neogen trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo kainozoi ở Tây Bắc Việt Nam