Thông tin Đề tài

Tên đề tài Đề tài Nghiên cứu ứng dụng hệ thống định vị sét trong việc phòng chống giảm nhẹ thiên tai do sét gây nên.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Vật lý địa cầu
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Nguyễn Xuân Anh
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 150 triệu