Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu hệ thống học và sinh học bảo tồn các loài ong cánh màng (hymenoptera ) ở Việt nam
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên PGS.TS. Khuất Đăng Long
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Kết quả chính của đề tài

Đề  tài đã hoàn thành 2 bài báo khoa học, trong số đó có 2 bài đã được gửi đăng ở tạp chí quốc tế, 2 bài được gửi đăng Tạp chí quốc gia và 4 bài trong Hội nghị quốc gia.