Thông tin Đề tài

Tên đề tài Tình hình sử dụng chất kích thích hệ miễn dịch trong nuôi thuỷ sản và nghiên cứu hiệu quả của Bêta glucan đối với sức khoẻ của cá cảnh Khoang Cổ Đỏ (Amphiprion frenatus)
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 120 triệu
Kết quả chính của đề tài

- Báo cáo cập nhật tổng quan về chất kích thích hệ miễn dịch
- Số liệu gốc, nhật ký thí nghiệm
- Số liệu gốc, số liệu xử lý
- Báo cáo tổng kết đề tài