Thông tin Đề tài

Tên đề tài Cá ngựa biển Việt Nam : đặc điểm sinh học, qui trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Trương Sĩ Kỳ
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 60 triệu