Thông tin Đề tài

Tên đề tài Cơ sở sinh thái học bảo tồn và phát triển tài nguyên thủy sinh dọc theo các sông lớn thuộc hạ lưu sông Cửu Long
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Nguyễn Văn Lục
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 120 triệu
Kết quả chính của đề tài

-Mẫu vật và dữ liệu về sinh học, sinh thái..
-Thành phần loài
-Đa dạng sinh học
-Điều kiện tự nhiên
-Báo cáo khoa học về nội dung đăng ký