Thông tin Đề tài

Tên đề tài Đa dạng sinh học và tài nguyên nguồn lợi các loài rong biển có giá trị kinh tế ở các đảo ven bờ
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Nguyễn Hữu Đại
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 90 triệu
Sản phẩm đề tài

-Các số liệu về điều kiện tự nhiên, sinh thái nguồn lợi rong biển.
-Mẫu vật rong biển, đặc biệt chú ý đến chi Laurencia
- Đa dạng các loài rong biển có giá trị kinh tế.
- Mô tả các loài bổ sung mới, cập nhật phân loại chi Laurencia
-Nguồn lợi các đối tượng rong biển kinh tế.
-Tiềm năng khai thác và sử dụng.