Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thành phần protein, các đặc trưng enzyme tiêu hóa trong một số loài đại diện lớp sao biển, mã số 6 123 06
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS Nguyễn Thị Vĩnh
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 60 triệu
Kết quả chính của đề tài

(1) Đã nghiên cứu tính chất của cholinesterase ở một số loài sao biển: xác định hoạt độ cholinesterase trong các cơ quan khác nhau của hai loài sao biển Linckia laevigata và Asterina sp. (2) Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến hoạt độ của cholinesterase dịch chiết ruột các loài sao biển. (3) Nghiên cứu ảnh hưởng in vitro của các chất ức chế len enzyme cholinesterase của hai loài L. laevigata và Asterina sp.