Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu sự phát triển in vitro và in vivo của phôi chuột nhân bản
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS Nguyễn Hữu Đức,
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 90 triệu
Kết quả chính của đề tài

Nuôi phôi NBVT có kết quả